Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Chwefror 2017

 • Nodwyd y cyhoeddiad bod Sir Mark Walport wedi’i benodi’n Brif Weithredwr UKRI, a bod rôl Prif Gynghorydd Gwyddonol y Llywodraeth bellach yn wag.
 • Cafwyd sylw bod staff ar ei hôl hi o ran lanlwytho eu cyhoeddiadau i ORCA, ac y dylid eu hatgoffa y gallai methu â gwneud hyn effeithio ar eu gallu i gymryd rhan yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil. Cytunwyd y byddai’r Athro Thomas yn rhannu gwybodaeth ymhlith Dirprwy Is-Gangellorion y Colegau ynglŷn â lle ceir problemau y mae angen gweithredu yn eu cylch, ac y byddai’r Bwrdd yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn ar ddiwedd y mis.
 • Nodwyd y byddai polisi prentisiaethau Llywodraeth Cymru yn cael ei gyhoeddi ar 7 Chwefror.
 • Nodwyd bod y sioe deithiol gyntaf yn ystod Wythnos Siarad wedi’i chynnal yn gynharach y diwrnod hwnnw, a bod rhagor o ddigwyddiadau ar y gweill ar gyfer yr wythnos.
 • Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn argymhellion adroddiad Menywod mewn STEM, a bod yr Athro Holford yn un o’r cyd-awduron.
 • Cafwyd sylwadau gan yr Athro Treasure a Mr Davies ynglŷn â chyfarfod cadarnhaol a gawsant yn ddiweddar gyda CCAUC i drafod y Gronfa Newid Strategol.
 • Cafodd y Bwrdd y trydydd ddiweddariad misol ynglŷn â’r camau a gymerir yn y tri Choleg mewn ymateb i ganlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS). Nododd Dirprwy Is-Gangellorion y Coleg fod Ysgolion yn rhoi sylw i’r mater, gyda mwy o ymwybyddiaeth ynglŷn â sut mae’r Brifysgol yn blaenoriaethu’r NSS, a dealltwriaeth o’r anawsterau lleol.  Nodwyd hefyd bod yr ymgyrch NSS ffurfiol wedi agor fel rhan o Wythnos Siarad.
 • Cafodd y Bwrdd ddangosyddion perfformiad allweddol y strategaeth ddrafft eto, a thrafodwyd pa mor briodol oeddent. Cytunwyd y dylai’r is-strategaethau a’u dangosyddion perfformiad allweddol gyd-fynd â’r strategaeth lefel uchaf, a’r holl is-strategaethau.  Byddai’r is-strategaethau diwygiedig a’r dangosyddion perfformiad allweddol yn cael eu hadolygu eto mewn mis.
 • Cafodd y Bwrdd ymateb drafft y Brifysgol i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynglŷn ag adolygu gweithgareddau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a chymeradwywyd yr ymateb.
 • Cafodd y Bwrdd y Fframwaith Llywodraethu a’i nodi.
 • Cafodd y Bwrdd y cynigion ar gyfer yr Arweinlyfr i Lywodraethwyr Prifysgolion, a ddatblygwyd gan Gymdeithas Amgylcheddol Prifysgolion a Cholegau, a’u cymeradwyo. Byddant yn cael eu rhannu â’r Cyngor a’r holl uwch reolwyr ar draws y Colegau a Gwasanaethau Proffesiynol.
 • Cafodd y Bwrdd bapur am gwynion myfyrwyr yn 2015/16 a llythyr gan Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol 2015. Caiff y papur hwn ei anfon ymlaen i’r Senedd.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

 • Adroddiad misol y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd
 • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol
 • Adroddiad misol yr Ystadau