Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Ionawr 2017

 • Nodwyd bod y Brifysgol wedi llwyddo i gael chwe Chymrawd Gweithredu Ymchwil Marie-Curie, gyda phedwar ohonynt ar gyfer Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.
 • Cafodd y Bwrdd adroddiad gan y panel adolygu annibynnol, a oedd yn cael ei gadeirio gan Yr Athro Dinesh Bhugra. Diben y panel oedd ymchwilio i faterion o gydraddoldeb hiliol yn yr Ysgol Meddygaeth. Byddai cynllun gweithredu ffurfiol yn cael ei greu ar sail yr argymhellion, dan arweiniad y Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a fydd yn atebol i’r Pwyllgor Llywodraeth ac i’r Cyngor.
 • Cafodd y Bwrdd ei ddiweddaru ar ddata’r model llwyth gwaith ar draws y Colegau a’r Ysgolion. Cytunwyd y byddai Dirprwy Is-Gangellorion y Colegau yn atgoffa ysgolion bod angen iddynt gadw at ffiniau bras fframwaith y llwyth gwaith, ac osgoi gwneud addasiadau lleol.
 • Cymeradwyodd y Bwrdd oedd yn amlinellu’r costau ar gyfer creu pecyn ysgoloriaethau ryngwladol newydd.
 • Cafodd y Bwrdd ymateb drafft i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar drefniadau cynorthwyo myfyrwyr o 2017/19, ‘Cyllid Cymorth i fyfyrwyr sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru.’ Cymeradwywyd yr ymateb drafft a bydd yn cael ei gyflwyno erbyn y dyddiad cau ar 14 Chwefror 2017.
 • Cafodd y Bwrdd adroddiad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.
 • Cafodd y Bwrdd achos busnes llawn ar gyfer y rhaglen ‘Dewis Cyntaf,’ cynnig ar gyfer trawsnewid sut mae’r Brifysgol yn mynd ati i recriwtio myfyrwyr. Cytunodd y Bwrdd ar gymeradwyo rhaglen trawsnewid busnes fanwl er mwyn creu model gweithredu newydd ar gyfer derbyn myfyrwyr. Bydd pob sefydliad yn rhannu syniadau ac yn cytuno ar y model er mwyn creu fframwaith o sut i ddenu a recriwtio myfyrwyr, a defnyddio technoleg.
 • Cafodd y Bwrdd bapur ar Gynllun Rheoli Carbon 2016-2019. Nodwyd bod y Brifysgol wedi ymrwymo i wneud yn siŵr ei bod yn bwrw’r targed o leihau allyriadau carbon 20% erbyn 2020. Er mwyn cyflawni hyn, awgrymwyd y dylai’r Cynllun Rheoli Carbon 2016-2019 gael ei ariannu gan gynllun Llywodraeth Cymru, ‘Buddsoddi i Arbed,’ gan ddefnyddio’r arbedion i ad-dalu’r benthyciad hwn.  Cytunwyd y dylai’r papur fynd gerbron y Bwrdd unwaith eto gydag asesiad o’r risgiau cysylltiedig a’r ystod o opsiynau ar gyfer newid ymddygiad a ffordd o fyw pobl i allu arbed arian.
 • Cafodd y Bwrdd agendâu drafft ar gyfer y Senedd, y Pwyllgor Llywodraethu a’r Pwyllgorau Polisïau ac Adnoddau.
 • Cafodd y Bwrdd y diweddariad chwe misol gan yr Adran Diogelwch a Lles Staff.
 • Cafodd y Bwrdd bapurau briffio ar bapur gwyrdd y Strategaeth Ddiwydiannol a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru wrth drafod telerau Brexit.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

 • Y diweddaraf am Adeiladau Arloesedd a’r Amgylchfyd Cyhoeddus
 • Y diweddaraf am y System Arloesedd
 • Diweddariad misol Ymchwil ac Arloesedd
 • Adroddiad misol am y gweithgareddau ymgysylltu