Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Ionawr 2017

9 Ionawr 2017
 • Cyhoeddodd yr Athro Jones ei fwriad i ymddiswyddo fel Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ar ddiwedd y flwyddyn academaidd; estynnodd y Dirprwy Is-Ganghellor ddiolch ar gyfer cyfraniadau’r Athro Jones at y Coleg a’r Brifysgol, ynghyd â dymuniadau gorau’r Bwrdd.
 • Estynnodd y Bwrdd longyfarchiadau i’r Athro Thomas am gael CBE yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd.
 • Nodwyd y byddai rhifyn diweddaraf Herio Caerdydd yn cael ei ryddhau cyn bo hir, ac y byddai’n canolbwyntio ar sylwadau arbenigwyr y Brifysgol am Brexit.
 • Er bod cofnod da o Femoranda Cyd-ddealltwriaeth ar lefel y Brifysgol, nodwyd nad oedd hyn yn wir ar gyfer y rhai islaw’r lefel hon yn ôl pob golwg. Cytunwyd y byddai’r Dirprwy Is-Ganghellor Rhyngwladol ac Ewrop yn gweithio gyda Dirprwy Is-Gangellorion i adolygu’r meini prawf ac y dylid diffinio’r trefniadau ar gyfer llofnodi cytundebau gyda phrifysgolion/sefydliadau rhyngwladol ar lefel yr unigolyn, yr Ysgol a’r Coleg, gael eu diffinio, ac y dylid llunio templed a phroses glir.
 • Cafodd y Bwrdd ddrafft o naratif y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu, a chafwyd gwahoddiad i roi adborth i’r Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Profiad y Myfyrwyr a Safonau Academaidd.
 • Cafodd y Bwrdd bapur drafft gan yr adran Cynllunio Strategol ynglŷn ag addasiadau yn ystod y flwyddyn 2016/17 i grant CCAUC, a chefnogi’r gronfa newid strategol. Byddai’r Bwrdd yn cael y papur terfynol ym mis Chwefror cyn iddo gael ei gyflwyno i CCAUC.
 • Cafodd y Bwrdd bapur am newidiadau arfaethedig i’r Academi Meddalwedd Genedlaethol.
 • Cafodd y bwrdd bapur â’r wybodaeth ddiweddaraf am drefniadau cydweithio rhwng y Brifysgol a sefydliadau’r GIG yng Nghymru.
 • Cafodd y Bwrdd adroddiad ariannol y Brifysgol hyd at fis Tachwedd 2016 er gwybodaeth.
 • Cafodd y Bwrdd y cyflwyniad drafft i Bwyllgor Tŷ’r Cyffredin ar gyfer Gadael yr UE, a chytunodd y dylid cymeradwyo’r cyflwyniad.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

 • Yr Adroddiad Misol ar Weithgarwch Ymchwil ac Arloesi.
 • Adroddiad am weithgareddau Ymgysylltu.
 • Y newyddion diweddaraf am y System Arloesedd
 • Adroddiad misol y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd
 • Adroddiad Misol a Blaengynllun y Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata
 • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol
 • Adroddiad am yr Amgylchedd Allanol:
 • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol
 • Adroddiad misol yr Ystadau