Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Blwyddyn ers sefydlu’r Academi Meddalwedd Genedlaethol

Ministerial visit to the National Software Academy

Y mis hwn oedd pen-blwydd cyntaf a lansiad Academi Meddalwedd Genedlaethol Prifysgol Caerdydd yng Nghasnewydd, a gafodd ei groesawu gan Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth. Mae’r Academi’n cynnig rhaglen radd arloesol lle mae myfyrwyr yn cydweithio â pheirianwyr meddalwedd profiadol o sefydliadau blaenllaw ar brosiectau go iawn dros dair blynedd y cwrs.

Mae’n rhoi profiad ymarferol i fyfyrwyr o weithio yn y maes, ac hefyd yn rhoi sgiliau iddynt baratoi at weithio ar ôl graddio. Dywedodd un o’r myfyrwyr ei bod yn teimlo ei bod yn cael y ‘profiad’ llawn o fod ym Mhrifysgol Caerdydd, a’i bod yn byw yng Nghaerdydd ac yn teithio i Gasnewydd bob dydd, fel pe bai ganddi swydd, a oedd yn ei hyfforddi i gael y ddisgyblaeth sydd ei hangen i fynd i’r gwaith.

Mae cyfrifiadureg yn cwmpasu nifer fawr o swyddi, y tu hwnt i swyddi rhaglennu sylfaenol, ac mae’n ddiwydiant sy’n annog pobl i fod yn greadigol ac i arloesi. Mae gyrfa ym maes cyfrifiadureg yn hynod gyffrous a boddhaus, ac mae galw mawr am raddedigion – yn ôl ymchwil ddiweddar gan The Tech Partnership, mae dros 50% o fusnesau yn y sector digidol yn adrodd eu bod yn cael trafferth llenwi rhai swyddi.

Gwnaeth adroddiad gan Lywodraeth Cymru yn 2012 nodi’r angen am 3,100 o weithwyr proffesiynol TG bob blwyddyn er mwyn ateb y galw sydd ohono, ac mae’r Academi Meddalwedd Genedlaethol yn llenwi rhywfaint o’r bwlch hwn.

Fodd bynnag, mae problem sylfaenol sydd angen ei datrys os ydym am gyrraedd y niferoedd hyn, a hynny yw bod diffyg merched yn camu i’r maes. Mae’r Academi’n mynd yn groes i’r duedd hon, gyda chymhareb 50:50 o ddynion a menywod ymhlith y staff, a nifer uwch na’r cyffredin o ferched ymhlith y myfyrwyr israddedig – ond mae’r broblem yn systemig, ac mae’n rhaid gwneud rhagor i argyhoeddi merched bod gyrfa mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yn gyffrous, boddhaus ac yn arwain at gyflog da.

Y mis hwn, daeth 60 o ferched o ledled De Cymru i Brifysgol Caerdydd i ddysgu mwy am yrfa mewn rhaglennu cyfrifiaduron a seiberddiogelwch, ac mae cael merched allan o’r ystafell ddosbarth ac i mewn i amgylchedd ysbrydoledig fel hwn yn allweddol i ennyn eu chwilfrydedd a dangos buddion gyrfa ym maes cyfrifiadureg a STEM yn fwy cyffredinol.

Ein her nesaf yw dod o hyd i adeilad newydd ar gyfer yr Academi, wrth i’r niferoedd dyfu’n gyflym, er mwyn sicrhau bod modd i’r myfyrwyr presennol a myfyrwyr y dyfodol fod yn yr un man.