Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Meithrin partneriaethau ag India

Yr Athro Nora de Leeuw, Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop gyda Is-ganghellor BITS Pilani, yr Athro Souvik Bhattacharyya – 05 Tachwedd 2016
Yr Athro Nora de Leeuw, Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop gyda Is-ganghellor BITS Pilani, yr Athro Souvik Bhattacharyya – 05 Tachwedd 2016
Yr Athro Nora de Leeuw, Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop gyda Is-ganghellor BITS Pilani, yr Athro Souvik Bhattacharyya – 05 Tachwedd 2016
Yr Athro Nora de Leeuw, Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop gyda Is-ganghellor BITS Pilani, yr Athro Souvik Bhattacharyya – 05 Tachwedd 2016

Bydd system addysg uwch India yn wynebu cyfnod o drawsnewid digynsail dros y degawd nesaf, a bydd angen degau o filiynau o leoedd prifysgol newydd i ddiwallu anghenion y boblogaeth ifanc sy’n tyfu’n gyflym. Mae’r awydd i gydweithio’n rhyngwladol ym maes addysg ac ymchwil yn gryf iawn mewn sefydliadau yn India, a rhagwelir y bydd cynnydd yn yr arian ymchwil sydd ar gael iddynt. Mae hwn yn cynnig cyfleoedd gwych i Brifysgol Caerdydd ddatblygu ein partneriaethau sefydliadol yn y rhanbarth, ac rydw i, ynghyd â chydweithwyr o Goleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, newydd ddychwelyd o ymweliadau defnyddiol iawn â phedwar sefydliad: IIT Ropar, IISER Mohali, BITS Pilani ac IIT Madras.

Y testunau a oedd uchaf ar yr agenda gyda phob un o’r tri sefydliad oedd cydweithio ar ymchwil, datblygu rhaglenni PhD cydweithredol, ymweliadau â chyfadrannau, a symudedd myfyrwyr, ac rydym wedi ymrwymo i wneud gwaith mapio o’n cyfadrannau a’n diddordebau ymchwil, gyda’r nod o ddatblygu cynigion ar y cyd ar gyfer cynlluniau megis y Fenter Fyd-eang o Rwydweithiau Academaidd (GIAN)Cronfa Newton Bhabha, Ysgoloriaethau Comisiwn Ysgoloriaethau’r Gymanwlad ar gyfer Doethuriaethau ar Fwy nag Un Safle a’r Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang.

O ran defnyddio ein hadnoddau mewnol i gefnogi’r gwaith o ddatblygu partneriaethau â’r sefydliadau hyn, roedd gan IIT Ropar, er enghraifft, ddiddordeb mawr mewn croesawu grwpiau o fyfyrwyr Caerdydd i’w champws newydd ar raglenni haf newydd dan arweiniad academyddion. Mae hwn yn rhywbeth y gellid ei gefnogi drwy ein harian symudedd ein hunain dan arweiniad Ysgolion Academaidd, sydd wedi’i reoli gan y tîm Cyfleoedd Byd-eang. Yn yr un modd, mae ein cynlluniau mewnol ar gyfer datblygu trefniadau i gydweithio ar ymchwil yn rhyngwladol, y Gronfa Sbarduno Cydweithio Rhyngwladol, yn bodoli i gefnogi staff academaidd a myfyrwyr PhD i ehangu’r partneriaethau hyn.

Wrth ddatblygu partneriaethau rhyngwladol mae’n bwysig iawn cynnal momentwm ar lefel academyddion unigol ac ar lefel sefydliadol, ac rydw i’n hynod falch, felly, y bydd ein cysylltiadau ag India’n cael eu meithrin ymhellach mewn ymweliad gan grŵp o gynrychiolwyr o Goleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ar 4-10 Rhagfyr. Mae’r sefydliadau y byddant yn ail-ymweld â nhw yn cynnwys IIT Ropar, IISER Mohali, a BITS Pilani (campws Hyderabad), ac ar ôl hynny bydd y grŵp yn ymweld â IIS Bangalore a sefydliad iSTEM Bangalore.