Newyddion Aelodau’r Bwrdd

12 o interniaethau gyda Choleg Caerdydd a’r Fro

Hoffwn ddweud wrthych chi am brosiect pwysig y mae’r Brifysgol yn rhan ohono.

Rydym newydd gyflogi 12 o interniaid ifanc sydd â chyflyrau megis anhwylder ar y sbectrwm awtistiaeth a/neu anableddau dysgu fel rhan o Project SEARCH – syniad a gafodd Cyfarwyddwr Canolfan Feddygol Ysbyty Plant Cincinnati ugain mlynedd yn ôl.

Sylweddolodd Erin Riehle y byddai pobl ag anableddau’n ddelfrydol i lenwi rhai o’r swyddi lefel mynediad a throsiant uchel yn ei hadran.

Mae Project SEARCH bellach yn brosiect mawr rhyngwladol, ond dyma’r tro cyntaf iddo weithredu yng Nghymru.

Mae’n bleser mawr i ni fod yn rhan o’r prosiect ac i groesawu Erin i’r Brifysgol ar gyfer ein digwyddiad dathlu ddydd Gwener.

Bydd ein hinterniaid, sy’n fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn treulio blwyddyn gyfan yma, yn datblygu sgiliau a phrofiad gwerthfawr a fydd, gyda lwc, yn eu helpu i gael swydd. I ddechrau, bydd y prosiect yn cael ei gynnal yn y Brifysgol am bum mlynedd, felly byddwn yn croesawu interniaid newydd ar ôl y flwyddyn gyntaf.

Maen nhw’n griw gwych, a byddant yn mynd â’u sgiliau a’u brwdfrydedd i wahanol rannau o’r Brifysgol mewn amrywiaeth o rolau, megis labordai, swyddfeydd neu amgylcheddau manwerthu.

Ni fyddai hyn yn bosibl heb Goleg Caerdydd a’r Fro, Asiantaeth Cyflogaeth a Gynorthwyir Elite, Anableddau Dysgu Cymru, a chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, felly diolch yn fawr i bawb a oedd yn rhan ohono.

Mae arian y loteri hefyd yn hanfodol, oherwydd cafodd Anabledd Dysgu Cymru £10m gan y Gronfa Loteri Fawr i arwain consortiwm o sefydliadau i ddarparu prosiect ehangach, Ymgysylltu i Newid, y mae’r prosiect hwn yn rhan ohono.