Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Tachwedd 2016

 • Cafodd y Bwrdd bapur a oedd yn amlinellu cynlluniau gweithredu NSS Colegau, a oedd yn rhoi’r diweddaraf am y camau gweithredu yn y tri Choleg mewn ymateb i ganlyniadau NSS 2016.  Nodwyd y byddai’n ddefnyddiol i’r Bwrdd a Grŵp Perfformiad Academaidd y Brifysgol weld manylion llawn y cynnydd, fesul Ysgol, ynghyd â system golau traffig i’w graddio.
 • Cafodd y Bwrdd bapur am ganlyniadau’r Colegau yn elfen effaith y REF Treigl.
 • Cafodd y Bwrdd gopi o’r hyn a gyflwynodd yr Ysgol Ieithoedd Modern, ynghyd â drafft o’r hyn a gyflwynodd y Brifysgol, i Ymchwiliad Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Addysg: Yr effaith y bydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ei chael ar addysg uwch.  Cytunwyd y byddai ymateb y Brifysgol yn elwa ar rai o’r ffeithiau am raglen Erasmus yn ymateb yr Ysgol Ieithoedd Modern, ac y dylai’r rhain gael eu cynnwys.  Cytunwyd y dylid uno ymateb y Brifysgol ag ymateb yr Ysgol Ieithoedd Modern er mwyn creu un ymateb gan Brifysgol Caerdydd i Ymchwiliad Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Addysg, ac y gallai ymateb yr Ysgol Ieithoedd Modern gael ei gyflwyno fel cyflwyniad academaidd.
 • Cafodd y Bwrdd ddrafft o’r dystiolaeth ysgrifenedig i’w chyflwyno gan y Brifysgol i Ymchwiliad Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Faterion Cymreig: Goblygiadau canlyniad refferendwm yr UE i Gymru.  Cytunwyd y dylid ei chyflwyno, ar ôl gwneud ambell i fân ddiwygiad.
 • Cafodd y Bwrdd bapur a oedd yn amlinellu rhaglen symudedd allanol.  Mae’r papur hwn wedi mynd i Grŵp Brexit Addysg Uwch Llywodraeth Cymru, y mae’r Is-ganghellor yn aelod ohono.
 • Cafodd y Bwrdd ddrafft o ddatganiad y Brifysgol ynglŷn â chaethwasiaeth fodern a masnachu pobl.  Cytunwyd i argymell i’r Cyngor y dylid cyhoeddi’r datganiad yn unol â’r gofynion cyfreithiol.
 • Cafodd y Bwrdd bapur am wella’r llwybrau at annibyniaeth yrfaol.  Nodwyd bod yr Athro Kim Graham wedi cadeirio gweithgor, a oedd yn cynnwys arbenigwyr academaidd a phroffesiynol, er mwyn nodi’r heriau allweddol o ran cefnogi a galluogi dyheadau Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa (ECR) yn y Brifysgol.  Cytunwyd i gymeradwyo argymhellion y gweithgor i ddatblygu Prifysgol Caerdydd fel ‘Prifysgol dechrau gyrfa’, a chytunwyd y dylai’r Bwrdd ystyried papur sy’n amlinellau’r cylch gorchwyl ac amserlen y gweithgareddau i gyflawni’r argymhellion.
 • Nodwyd bod y llawlyfr metrigau TEF ar gyfer Prifysgol Caerdydd wedi cyrraedd, a bod yr adran Cynllunio’n gweithio ar yr hyn y mae’r metrigau’n ei ddweud wrthym a’r camau y dylwn eu cymryd.  Mae angen cyflwyno’r cais TEF2 erbyn 26 Ionawr 2017, a bydd yn cynnwys y llawlyfr metrigau a naratif 15 tudalen; bydd rhagor o ganllawiau’n cyrraedd ym mis Tachwedd a bydd y Bwrdd yn ystyried drafft o gyflwyniad y Brifysgol ym mis Rhagfyr 2016.
 • Nodwyd bod y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, wedi cael profiad cadarnhaol iawn wrth ymweld â’r Academi Meddalwedd Genedlaethol.
 • Nodwyd bod yr Athro Treasure wedi mynd i lansiad yr Archwiliadau Gwyddoniaeth ac Arloesedd ym Manceinion.
 • Nodwyd bod yr Is-ganghellor wedi mynd i gyfarfod Grŵp Russell-C9 yn Shanghai, a bod y trafodaethau wedi nodi bod cyfleoedd i gydweithio ym meysydd sgiliau, menter a myfyrwyr.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

 • Adroddiad misol y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd
 • Adroddiad Misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg
 • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol
 • Adroddiad misol yr Ystadau