Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Gweledigaeth gymunedol ar gyfer y dyfodol

28 Hydref 2016

Cafwyd trafodaethau ysbrydoledig a gweledigaethol yn y Pafiliwn Bowlio yn Grangetown yr wythnos ddiwethaf, pan es i i’r gweithdy ac arddangosfa yno fel rhan o’r prosiect ymgysylltu Porth Cymunedol. Cafodd y diwrnod ei drefnu gan fyfyrwyr o Ysgol Pensaernïaeth Cymru, ac roedd yn cynnwys cymysgedd o gerddoriaeth fyw a thaith gerdded o gwmpas yr ardal leol.

Ymunodd Vaughan Gething AC (Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon) a Stephen Doughty, yr AS lleol, mewn sesiynau trafod lleol gyda thrigolion Grangetown, prosiect Pafiliwn y Grange, y sefydliad celfyddydol Art Shell, sydd wedi’i leoli yn Grangetown, Gweithredu Cymunedol Grangetown, Athro Cal-Poly Fulbright a Chyfarwyddwr Rhaglen Ddinesig San Fransisco R Thomas Jones, a’r Athro Kevin Morgan, Deon Ymgysylltu. Roedd y trafodaethau yn fywiog, ac yn ystyried gwelliannau cymunedol lleol, tymor byr, yn ogystal â rhai mwy dros y tymor hir. Roedd y syniadau a gododd yn y trafodaethau’n hynod ddiddorol, ac yn cynnwys cau strydoedd am ddiwrnod i alluogi plant i chwarae, datblygu apiau diwylliannol ar-lein, a hyd yn oed plannu cnydau bwytadwy mewn mannau nad ydynt yn cael eu defnyddio.

 

Tra roeddwn i ym Mhafiliwn y Grange, roedd yn ddiddorol clywed am yr amryw weithgareddau a ddatblygwyd eisoes rhwng y Brifysgol, y gymuned, a phartneriaid yn y trydydd sector fel rhan o’r prosiect. Yn ogystal â’r gwelliannau diweddar yn y Pafiliwn, mae’r prosiectau cydweithredol eraill yn cynnwys ffurfio rhedwyr Grangetown (yn sgil Pencampwriaethau IAAS/Hanner Marathon y Byd Prifysgol Caerdydd), Wythnos Ddiogelwch Gweithredu Cymunedol Grangetown, sesiynau criced, rhaglen fentora pêl droed, fforwm ieuenctid, dosbarthiadau celf Stiwdio Bee, diwrnod ymwybyddiaeth iechyd meddwl, arolygon synhwyro torfol amgylcheddol, gardd gymunedol, gardd peillwyr, Caffi Athroniaeth, a hyd yn oed menter gymdeithasol i gynhyrchu hufen iâ. Mae’n deg dweud bod Porth Cymunedol yn enghraifft wych o sut gall mentrau cydweithredol â’r gymuned dan arweiniad y Brifysgol arwain at welliannau cymunedol sylweddol. Bydd y cynnig diweddar dan arweiniad y gymuned i gefnogi Trosglwyddo Asedau Cymunedol ar gyfer Pafiliwn y Grange a’r tir o’i gwmpas yn sylfaen gadarn ar gyfer gweithgareddau’r presennol a’r dyfodol, er mwyn sicrhau bod y prosiect yn wir yn gynaliadwy.

Am ragor o wybodaeth am y Porth Cymunedol, cliciwch yma.