Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Hydref 2016

24 Hydref 2016
 • Cafodd y Bwrdd bapur a ysgrifennwyd gan yr Athro Graeme Reid, Coleg Prifysgol Llundain, ynglŷn ag incwm diwydiannol Prifysgol Caerdydd.  Cafodd yr adroddiad i incwm diwydiannol y Brifysgol ei gomisiynu yn dilyn dwy flynedd o incwm isel, ond nodwyd bod incwm diwydiannol Prifysgol Caerdydd wedi codi 10.6% eleni.  Trafodwyd nifer o argymhellion a wnaed gan yr Athro Reid.  Cytunwyd y byddai’r adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor ar 28 Tachwedd.
 • Nodwyd bod tîm Dyfodol Caerdydd wedi llunio llawlyfr ar gyfer staff rhyngwladol newydd, a bod yr Athro Boyne a’r Athro Jones wedi siarad yn ei ddigwyddiad lansio diweddar.
 • Nodwyd bod yr Athro Judith Hall wedi cael grant gan o £150 mil gan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Prosiect Phoenix.
 • Cafodd y Bwrdd y fersiwn ddiweddaraf o’r strategaeth, Y Ffordd Ymlaen 2018-2013.  Gwnaed ambell mân ddiwygiad i’r testun a chytunwyd ar 10 o ddangosyddion perfformiad allweddol lefel uchel.  Byddai’r drafft hwn yn cael ei anfon ymlaen at y Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau a’r Cyngor ym mis Tachwedd er mwyn iddynt roi sylwadau arno.  Cytunwyd y byddai’r drafftiau cyntaf o’r is-strategaethau’n cael eu hadolygu gan y Bwrdd ym mis Ionawr 2017.
 • Cafodd y Bwrdd bapur am y REF Treigl.  Cymeradwywyd y papur, a bydd yn cael ei gyflwyno gerbron y Senedd a’i lanlwytho i’r fewnrwyd.
 • Cafodd y Bwrdd Ddogfen Cynllunio ac Ymgysylltu Strategol y Brifysgol ar gyfer 2016.  Cytunwyd i argymell i’r Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau a’r Cyngor y dylid rhoi diweddariad blynyddol i CCAUC ynglŷn â’r cynnydd a wnaed.
 • Cafodd y Bwrdd y Datganiad Monitro Blynyddol y Cynllun Ffioedd, a’i gymeradwyo, a chaiff hwn ei gyflwyno i CCAUC.
 • Cafodd y bwrdd bapur am y Gronfa Ysgoloriaethau Rhyngwladol.  Cytunwyd y dylid cadw at benderfyniad gwreiddiol y Bwrdd ar 13 Mehefin 2016 i dargedu Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Rhyngwladol ar gyfer rhaglenni Ysgolion penodol, ac y dylid cynnig ysgoloriaeth ar yr un pryd â chynnig lle.
 • Cafodd y Bwrdd bapur a oedd yn amlinellu newidiadau a gwelliannau arfaethedig i wefan y Brifysgol.  Cytunwyd y dylid cymeradwyo’r cynlluniau i ddatblygu hafan gwefan y Brifysgol.
 • Cafodd y Bwrdd gopi o Gyllideb Drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017/18 er gwybodaeth.
 • Cafodd y Bwrdd adroddiad ariannol y Brifysgol hyd at fis Medi 2016 er gwybodaeth.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

 • Adroddiad misol y Rhag Is-Ganghellor
 • Y diweddaraf am Adeiladau Arloesedd a’r Amgylchfyd Cyhoeddus