Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Gwaith tîm sy’n canolbwyntio ar y claf

13 Hydref 2016

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig yr ystod lawn o bynciau gofal iechyd gan ein gwneud yn unigryw yn y DU. Mae cyflwyno rhaglen mor gynhwysfawr o addysg yn heriol, eto mae hefyd yn dod â chyfleoedd gwych yn ei sgil.

Bob blwyddyn rydym yn anfon llu o weithwyr meddygol proffesiynol medrus iawn allan i’r byd. Dros 300 meddyg, 400 nyrs, 100 ffisiotherapydd, 150 fferyllydd, 80 deintydd, 80 optegydd, seicolegwyr, biocemegwyr, radiograffyddion – mae’r rhestr yn ddiddiwedd.

Y llynedd yn unig graddiodd tua 1,800 o fyfyrwyr o’r Coleg Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, gyda’r mwyafrif helaeth yn awr yn darparu gwasanaethau hollbwysig o fewn y GIG.

Mae hon yn gamp sylweddol sy’n gyfraniad aruthrol i effeithiolrwydd parhaus y GIG ac i ansawdd uchel gofal cleifion yn y pen draw. Ond nid llinell gynhyrchu ar gyfer addysg myfyrwyr yn unig yw hon – ac ni fyddem byth eisiau iddi fod felly. Mae’n cymryd ymdrech enfawr i hyfforddi’r myfyrwyr gorau un â’r sgiliau cywir ar gyfer gwasanaeth iechyd heddiw.

Mae’r amgylchedd yn newid drwy’r amser ynghyd ag anghenion iechyd cleifion a heriau GIG sydd o dan bwysau. Mae sgiliau ac arbenigedd y rheini sy’n addysgu ein myfyrwyr yn parhau i addasu ac arloesi fel bod person graddedig o Brifysgol Caerdydd mewn sefyllfa dda bob amser i wneud cyfraniad sylweddol yn y proffesiwn o’u dewis.

Ond a ddylai’r gwaith o addysgu ein myfyrwyr gofal iechyd gael ei wneud o fewn ffiniau disgyblaeth benodol yn unig? Fel aelodau o’r cyhoedd rydym yn aml yn dod ar draws gweithwyr iechyd proffesiynol o amrywiaeth o ddisgyblaethau, naill ai ar gyfer ein triniaeth bersonol ein hunain neu driniaeth i’r teulu a ffrindiau. Mae gweithwyr proffesiynol gofal iechyd yn cydweithio ac ar y claf (ni) maen nhw bob amser yn canolbwyntio. Mae meddygon, nyrsys, ffisiotherapyddion, fferyllwyr, gweithwyr cymdeithasol i gyd yn cydweithio i ddarparu’r driniaeth orau posibl. Felly, os mai dyna sut caiff pethau eu darparu yn y gwasanaeth iechyd, yna pam nad ydym yn addysgu ein myfyrwyr mewn ffordd sy’n hybu’r cydweithio hwn? Wel, rwy’n falch o ddweud ein bod ni, ac mae Prifysgol Caerdydd yn arwain y ffordd.

Conference

Yn ddiweddar cefais wahoddiad i gyflwyno’r anerchiad agoriadol yn y Gynhadledd Addysg Ryngbroffesiynol (IPE) 2016 a gynhaliwyd yma yng Nghaerdydd. Fel un o’r sefydliadau blaenllaw ym maes addysg ryngbroffesiynol, mae cynnal cynhadledd sy’n canolbwyntio ar y maes hollbwysig hwn o ofal iechyd yn bwysig i yrru’r agenda yn ei blaen ac i hwyluso’r gwaith o rannu’r arferion gorau.

I’r rhai ohonoch nad ydych yn gyfarwydd â chysyniad addysg ryngbroffesiynol, mae’n cyfeirio at adegau pan fydd myfyrwyr o ddau neu ragor o broffesiynau Iechyd a gofal cymdeithasol yn dysgu gyda’i gilydd yn ystod eu hyfforddiant proffesiynol i gyd, neu yn ystod rhan ohono, er mwyn meithrin arferion cydweithredol ar gyfer darparu gofal iechyd sy’n canolbwyntio ar y cleient neu’r claf.

Darllenwch enghraifft dda o’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd a’r Ysgol Feddygaeth.

Mae addysg ryngbroffesiynol yn rhan bwysig o baratoi’r gweithlu gofal iechyd ar gyfer heriau byd-eang yr 21ain ganrif. Gan weithio gyda’r Ysgolion yn ein Coleg, rydym yn ymdrechu i wreiddio addysg ryngbroffesiynol yn natblygiad proffesiynol unigol myfyrwyr ar bob lefel.

Rhoddodd y gynhadledd ysgogiad go iawn i helpu i yrru newid ar draws y sector. Cawsom fwynhau rhai cyflwyniadau gwych – o straeon cleifion a oedd yn disgrifio canlyniadau cydweithredu gofal iechyd gwael, i weithwyr iechyd proffesiynol sy’n gweithio’n agos gyda thîm rasio Fformiwla Un Williams i wella’r gwaith o ddarparu gwasanaethau.

Roedd hefyd yn galondid derbyn cefnogaeth gadarnhaol ar y diwrnod gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Les a Chwaraeon i’r hwb ychwanegol y mae Prifysgol Caerdydd yn ceisio ei roi ar waith.

Bu’r gynhadledd yn hynod lwyddiannus o ran hyrwyddo cydweithio amlddisgyblaethol a chynnig cyfeiriad clir ynghylch y dulliau o sefydlu addysg ryngbroffesiynol, ymchwil ac ymarfer. Fy ngobaith yn awr yw y bydd y dulliau hyn yn cysylltu’n uniongyrchol â’r gwaith o ddarparu’r arferion gorau, a gofal iechyd cynhwysfawr, o ansawdd uchel i gleifion, i’w teuluoedd ac i’r gymuned.