Month: Hydref 2016


Gweledigaeth gymunedol ar gyfer y dyfodol

Posted on 28 Hydref 2016 by Paul Jewell

Cafwyd trafodaethau ysbrydoledig a gweledigaethol yn y Pafiliwn Bowlio yn Grangetown yr wythnos ddiwethaf, pan es i i’r gweithdy ac arddangosfa yno fel rhan o’r prosiect ymgysylltu Porth Cymunedol. Cafodd y diwrnod ei drefnu gan fyfyrwyr o Ysgol Pensaernïaeth Cymru, ac roedd yn cynnwys cymysgedd o gerddoriaeth fyw a thaith gerdded o gwmpas yr ardal
Read more


Ymfalchïo yn ein Rhyngwladoldeb

Posted on 27 Hydref 2016 by Nora de Leeuw

Mae prifysgolion ledled y DU yn cefnogi ymgyrch i sicrhau bod eu myfyrwyr, staff a gweithgareddau rhyngwladol yn cael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu. Dechreuodd #WeAreInternational ym Mhrifysgol Sheffield yn 2013, ond cafodd ei lansio unwaith eto yn sgil canlyniad refferendwm yr UE, ac erbyn hyn mae mwy na 100 o brifysgolion y
Read more


Caerdydd – y ddinas orau i fyw ynddi yn y DU

Posted on 25 Hydref 2016 by Paul Jewell

A hithau’n brifysgol mewn dinas, mae Caerdydd yn ymgysylltu’n gryf â’r gymuned leol ac mae ganddi ymdeimlad cryf o leoliad. Rydym yn gwerthfawrogi i ba raddau mae ein lleoliad yn ffurfio ein hunaniaeth unigryw fel sefydliad.  Felly, mae ein perthynas â Dinas Caerdydd yn bwysig ac yn werthfawr dros ben. Roeddem wrth ein bodd pan
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Hydref 2016

Posted on 24 Hydref 2016 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a ysgrifennwyd gan yr Athro Graeme Reid, Coleg Prifysgol Llundain, ynglŷn ag incwm diwydiannol Prifysgol Caerdydd.  Cafodd yr adroddiad i incwm diwydiannol y Brifysgol ei gomisiynu yn dilyn dwy flynedd o incwm isel, ond nodwyd bod incwm diwydiannol Prifysgol Caerdydd wedi codi 10.6% eleni.  Trafodwyd nifer o argymhellion a wnaed gan
Read more


Yr Haf Arloesedd

Posted on 20 Hydref 2016 by Paul Jewell

A ninnau wedi ffarwelio â’r haf, mae’n werth myfyrio ar ein dathliad o bartneriaethau sy’n dod ag ymchwilwyr a’u hyrwyddwyr ynghyd. Nod yr Haf Arloesedd oedd amlygu’r gwaith ar draws tri choleg Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys datblygu technolegau meddygol arloesol a datrys problemau gwasanaethu cyhoeddus drwy gynnal ymchwil ym maes y gwyddorau cymdeithasol. Cynhaliwyd dros
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 17 Hydref 2016

Posted on 17 Hydref 2016 by Mark Williams

Nodwyd bod diwrnod Porth Cymunedol llwyddiannus wedi’i gynnal yn Grangetown ar 15 Hydref 2016, a bod y gymuned leol wedi chwarae rhan amlwg ynddo. Nodwyd y byddai rhifyn nesaf Blas yn gwahodd pob aelod o staff i gymryd rhan mewn munud o dawelwch am 9.15am ar 21 Hydref 2016 i gofio trychineb Aberfan, 50 mlynedd
Read more


Gwaith tîm sy’n canolbwyntio ar y claf

Posted on 13 Hydref 2016 by

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig yr ystod lawn o bynciau gofal iechyd gan ein gwneud yn unigryw yn y DU. Mae cyflwyno rhaglen mor gynhwysfawr o addysg yn heriol, eto mae hefyd yn dod â chyfleoedd gwych yn ei sgil. Bob blwyddyn rydym yn anfon llu o weithwyr meddygol proffesiynol medrus iawn allan i’r byd.
Read more


Derbyniad i groesawu Ysgolheigion Rhyngwladol

Posted on 11 Hydref 2016 by Helen Murphy

Ddydd Mercher 5 Hydref mynychais y Derbyniad i Groesawu Ysgolheigion Rhyngwladol yn Neuadd Aberdâr, digwyddiad a agorwyd gan ein His-Ganghellor, er mwyn rhoi croeso cynnes i’n henillwyr ysgoloriaethau rhyngwladol. Fel Prifysgol rhoddon ni groeso i’r nifer uchaf erioed o fyfyrwyr ysgoloriaethau rhyngwladol yn 2016-17 ac roedd hwn yn gyfle i ddathlu’r ffaith ein bod yn
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Hydref 2016

Posted on 10 Hydref 2016 by Mark Williams

Nodwyd y byddai’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ymweld â’r Brifysgol ar 13 Hydref 2016. Cafodd y Bwrdd bapur am ganlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr gan gynnwys sylw am y camau mae’r Colegau a’r Brifysgol am eu cymryd mewn ymateb i’r canlyniadau. Amlygodd y papur nifer o gyfleoedd i wella ymagwedd y Brifysgol wrth
Read more