Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Medi 2016

19 Medi 2016
  • Nodwyd y byddai’r holl leoedd dysgu a ailwampiwyd yn barod i’w defnyddio erbyn 26 Medi 2016, ac y byddai cynlluniau wrth gefn ar waith ar gyfer problem barhaus sy’n ymwneud â chomisiynu AV ym Mharc y Mynydd Bychan.
  • Nodwyd bod Caerdydd wedi llwyddo i barhau yn safle 182 yn rhestr Times Higher Education o brifysgolion gorau’r byd am yr ail flwyddyn yn olynol. Mewn cyfarfod yn y dyfodol, bydd y Bwrdd yn cael dadansoddiad o’r rhesymau pam roedd Caerdydd wedi parhau yn y safle hwn, ond wedi symud yn is ar restr QS o brifysgolion gorau’r byd.
  • Derbyniodd y Bwrdd y drafft diweddaraf o’r Ffordd Ymlaen ar gyfer y cyfnod ar ôl 2017. Gwahoddwyd aelodau o’r Bwrdd i wneud sylwadau am yr adrannau sy’n gysylltiedig â’r meysydd y maent yn gyfrifol amdanynt cyn y cyfarfod nesaf, a byddai’r ddogfen yn cael ei dosbarthu i’w thrafod yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd cyn i’r drafft fynd i ddiwrnod cwrdd i ffwrdd y Cyngor.
  • Rhoddwyd copi o adolygiad yr Arglwydd Stern Building on Success and Learning from Experience: An Independent Review of the Research Excellence Framework, a chrynodeb ohono, gan yr adran Gynllunio Strategol. Nodwyd bod paratoadau’r Brifysgol ar gyfer REF2020 wedi cyd-fynd ag argymhellion yr Adolygiad Stern.
  • Cafodd y Bwrdd lythyr Adolygiad Risg Sefydliadol blynyddol CCAUC, ac ymateb drafft y Brifysgol. Yn amodol ar aileirio ambell i ran, cytunodd y Bwrdd i gymeradwyo’r ymateb a fyddai wedyn yn mynd i’r Cyngor.
  • Cafodd y Bwrdd bapur am yr arolwg arfaethedig ynglŷn â barn cynfyfyrwyr. Croesewir sylwadau am yr arolwg, a dylid eu hanfon at Gyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

  • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd