Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Dathlu llwyddiant ein myfyrwyr

11 Awst 2016

Graddio yw un o fy hoff adegau o’r flwyddyn; mae’n gyfle gwych i ddathlu’r Brifysgol a’n myfyrwyr.

Rwyf wastad yn teimlo rhywfaint o densiwn yn ystod wythnos y seremonïau graddio – nid yn unig o ran y myfyrwyr sydd ar fin cael eu hanrhydeddu, ond hefyd ymysg y cyflwynwyr ar y llwyfan. Mae’r cyflwynwyr academaidd yn gwneud eu gorau glas i wneud yn siŵr eu bod yn darllen enwau’r miloedd o fyfyrwyr yn gywir, fel bod eu moment ar y llwyfan yn berffaith. Hoffwn ddiolch i’r holl staff, yn ogystal â holl staff y gwasanaethau academaidd a phroffesiynol, a gyfrannodd at gyfres arall o seremonïau godidog.

Cefais y fraint o gyflwyno tystysgrifau i fyfyrwyr MA, PhD ac MPhil mewn 5 seremoni raddio – tua 541 o fyfyrwyr mewn 48 awr. Fy hoff ran o’r seremonïau hyn yw’r adeg pan mae graddedigion yn troi i wynebu eu teulu a’u ffrindiau ac yn diolch iddynt am eu cefnogaeth. Mae bob amser yn emosiynol ac yn bendant yn uchafbwynt o’r seremoni.

Cafodd cyflawniadau’r staff eu cydnabod hefyd a hoffwn longyfarch yr Athro Emerita y Fonesig Teresa Rees a gafodd Gymrodoriaeth er Anrhydedd. Pleser o’r mwyaf oedd gallu treulio amser gyda’r Fonesig Teresa a’r nofelydd arobryn Sarah Waters a gafodd ei hanrhydeddu hefyd yn ystod y seremonïau.

Ymhlith y 6,339 myfyrwyr a raddiodd eleni, roedd 3,218 ohonynt yn dod o Goleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol. Roedd y rhain yn cynnwys rhai cyrsiau a rhaglenni yr oedd y Coleg yn eu cynnig am y tro cyntaf. Yn benodol, dathlodd yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd ei graddedigion cyntaf o raglen ‘Archwilio’r Gorffennol’.

Hefyd, buom yn dathlu llwyddiant y gyntaf o dair carfan i raddio ar raglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MEP Cymru) yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’r rhaglen hon, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn rhoi cyfle i athrawon sydd newydd gymhwyso ennill gradd Meistr o Brifysgol Caerdydd. Mae’n bleser gennyf gyhoeddi y graddiodd 198 o fyfyrwyr yn y garfan gyntaf hon. Edrychaf ymlaen at ddathlu llwyddiant yr ail a’r drydedd garfan yn ystod y blynyddoedd nesaf.