Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Mai 2016

 • Cafodd y Bwrdd y papur diweddaraf am y rhaglen buddsoddi cyfalaf sy’n dangos rhaglen waith mor eang ac uchelgeisiol y mae’r Brifysgol yn gweithio arni ar hyn o bryd.
 • Cafodd y Bwrdd achos busnes i gael gofod ychwanegol ar gyfer yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn yr adeilad newydd gerllaw’r BBC yn y Sgwâr Canolog. Byddai’r gofod ychwanegol yn galluogi’r Ysgol i barhau i ddenu rhagor o fyfyrwyr o’r radd flaenaf.  Cytunwyd ar yr achos ac, oherwydd bod rhywfaint o frys i gau pen y mwdwl arno, bydd nawr yn symud ymlaen gerbron y Cyngor ar 23 Mai.
 • Cafodd y Bwrdd achos busnes i greu cartref hirdymor ar gyfer yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd i hwyluso’r twf sydd wedi’i gynllunio. Cytunwyd ar yr achos a bydd nawr yn mynd gerbron y Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau.
 • Cafodd y Bwrdd achos busnes i wneud rhagor o welliannau i’r wefan a’r fewnrwyd. Nododd yr achos bod angen optimeiddio safle’r Brifysgol ar gyfer dyfeisiadau symudol yn ogystal â thudalennau penodol ar y we ar gyfer cynulleidfaoedd rhyngwladol.  Cytunodd y Bwrdd i symud yr achos yn ei flaen.
 • Cafodd nifer o achosion busnes cyfalaf eraill eu cyflwyno, ond ni chafodd y rhain eu symud ymlaen. Byddai rhai ohonynt yn symud ymlaen o fewn y cyllidebau sydd ar gael ar hyn o bryd, tra bod angen rhagor o waith gyda rhai neu roeddent yn dibynnu ar faterion oedd heb eu datrys eto.
 • Nodwyd y cafodd y Papur Gwyn ar gyfer Addysg Uwch ei gyhoeddi heddiw a bod yr Is-Ganghellor wedi bod mewn cyfarfod gyda’r Gweinidog Prifysgolion a Gwyddoniaeth cyn ei gyhoeddi. Bydd y Bwrdd yn cael hysbysiad manwl maes o law.
 • Cafodd y Bwrdd ymateb y Brifysgol i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynglŷn â chefnogi blynyddoedd sylfaen, a chytunwyd ar yr ymateb.
 • Cafodd y Bwrdd ymateb y Brifysgol i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynglŷn â chefnogi astudiaethau ôl-raddedig a rhan-amser mewn graddau peirianneg, technoleg neu astudiaethau cyfrifiadurol, a chytunwyd ar yr ymateb.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn

 • Adroddiad am weithgareddau Rhyngwladol ac Ewropeaidd
 • Adroddiad Misol a Blaengynllun y Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata
 • Y wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau Ystadau.