Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Rôl arweiniol yn Bio Cymru

16 Mawrth 2016

Yn gynharach y mis hwn mynychais Bio Cymru 2016, un o gynadleddau Gwyddorau Bywyd mwyaf blaenllaw’r DU. Gan ddenu dros 600 o academyddion blaenllaw ac arbenigwyr y diwydiant mae’r digwyddiad yn rhoi cyfle unigryw i adeiladu cydweithrediadau rhyngwladol newydd a chyfleoedd partneriaeth.

Am y tro cyntaf cafodd Prifysgol Caerdydd ei henwi fel y prif noddwr ar gyfer y digwyddiad yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i lunio’r profiad i gynadleddwyr ac arddangos y gorau sydd gan Gymru i’w gynnig.  Fel prifysgol flaenllaw Cymru roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig i ddangos ein hymrwymiad i’r digwyddiad ac i chwarae’n rhan yn yr ymdrechion sy’n cael eu gwneud i ddatblygu ymhellach y sector gwyddorau bywyd ffyniannus sy’n bodoli o fewn Cymru.

Gan weithio’n agos gyda chydweithwyr ar draws y Brifysgol, roeddem yn gallu cyflwyno arddangosfa hynod broffesiynol a chyflwyno rhai negeseuon cryf am ein cyflawniadau a’n dyheadau ar gyfer y dyfodol.  Hwn oedd y lleoliad perffaith i arddangos yr amrywiaeth eang o wasanaethau a chyfleusterau biofeddygol rydym yn meddu arnynt ar draws y Brifysgol, gan gynnwys, wrth gwrs, y CUBRIC newydd.

Roedd y dull cydgysylltiedig a arddangoswyd yn atgyfnerthu’r ffordd yr ydym yn awyddus i gyflwyno ein hunain i’r byd y tu allan – yn groesawgar, yn broffesiynol, ac ar agor ar gyfer busnes.

Ein prif gyhoeddiad oedd lansio Partneriaeth Arloesedd Clinigol newydd ochr yn ochr â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.  Cafodd y lansiad ei gyflwyno fel y prif anerchiad i gynulleidfa lawn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.  Lleoliad addas i gyhoeddi menter uchelgeisiol i ddatblygu arloesedd clinigol yng Nghymru.

Er nad yw arloesedd clinigol yn gysyniad newydd ar gyfer y naill sefydliad na’r llall mae’r trefniant newydd hwn yn ymwneud â chreu newid sylweddol mewn cyflymu trosi arloesedd clinigol i welliannau mewn gwasanaethau iechyd a chlinigol. Rydym yn gobeithio y bydd yn helpu i harneisio syniadau gwych gan glinigwyr, academyddion, myfyrwyr, a chleifion i ddatblygu’r syniadau hyn yn gyflym ac yn effeithiol er lles pawb.

Bydd y Bartneriaeth Arloesedd Glinigol yn anelu at fynd i’r afael â heriau iechyd mawr ein hoes ac ar gyfer y flwyddyn gyntaf o weithredu, rydym wedi dewis canolbwyntio ein hadnoddau ar faes cryfder sylweddol ar gyfer y ddau sefydliad – dementia.

Mae hon yn fenter gyffrous ac rwy’n edrych ymlaen at ddatblygu’r bartneriaeth yn y blynyddoedd i ddod.  Yr wyf yn gobeithio y byddwn yn cael ein gwahodd yn ôl i gyflwyno ein cynnydd yn Bio Cymru 2017 gan y byddai hyn yn golygu bod y fenter wedi cael effaith gwirioneddol – gwyliwch y gofod hwn.

Cliciwch yma i wylio’r Arloesedd Clinigol yng Nghaerdydd