Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Menywod talentog ar gyfer Cymru lwyddiannus

14 Mawrth 2016

Roedd Dydd Mawrth 8fed Mawrth yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, a hefyd gyhoeddi adroddiad Llywodraeth Cymru ar fenywod mewn STEM, a gafodd ei gyd-awduro gen i a’r Athro Hilary Lappin-Scott o Brifysgol Abertawe.

Mae’r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion yn ymwneud ag addysg, recriwtio, cadw a dyrchafu.

Mae teitl yr adroddiad, ‘Menywod Talentog ar gyfer Cymru Lwyddiannus’, yn crynhoi’r ffaith pam mae menywod yn cael eu hatal rhag cyrraedd eu potensial llawn, nid yn unig yr unigolion hynny sydd ar eu colled, ond hefyd y gymdeithas gyfan.  Pan fydd talentau menywod yn cael eu cefnogi a’u hyrwyddo yn llawn, bydd pob un ohonom yn elwa.  Mae’r pwynt hwn yn arbennig o berthnasol mewn astudiaethau a gyrfaoedd sy’n gysylltiedig â STEM, lle mae menywod yn gyson heb gynrychiolaeth ddigonol.

Rwy’n falch ein bod eisoes ym Mhrifysgol Caerdydd yn cymryd camau i hyrwyddo cydraddoldeb rhyw ac annog menywod mewn pynciau STEM.  Rydym wedi ymrwymo i gael gwared ar rwystrau a chaniatáu i bawb lwyddo, fel y dangosir yn ein hymwneud ag Athena SWAN.  Yng Ngholeg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, mae gan bedwar o’n hysgolion eisoes Wobr Efydd Athena SWAN ac enillodd yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth yn ddiweddar statws Ymarferydd Juno.

Rydym hefyd yn weithgar wrth hyrwyddo pynciau STEM i bobl ifanc, yn enwedig merched ifanc, drwy weithgareddau estyn allan ac ymgysylltu.  Y llynedd, cynhaliwyd Cynhadledd STEM ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth lleol i roi iddynt safbwynt newydd ar wyddoniaeth a mewnwelediad i fywyd prifysgol.  Cynhaliom hefyd ddigwyddiad STEM Byw ar gyfer plant 12 i 14 mlwydd oed a oedd yn cynnwys gweithgareddau ymarferol i archwilio ochr hwyliog gwyddoniaeth.

Drwy barhau i gymryd camau yn y meysydd pwysig hyn, gallwn fynd i’r afael â’r anghydbwysedd rhwng y rhywiau ar hyn o bryd sy’n bodoli mewn pynciau STEM fel nad oes unrhyw gyfyngiadau ar ddyheadau a llwyddiannau menywod a merched.