Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor

10 Chwefror 2016

Annwyl gydweithiwr

Yn fy ebost fis Ionawr, addewais roi gwybod i chi am ddatblygiadau o ran cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17. Yn dilyn y ddadl yn y Cynulliad Cenedlaethol ddoe, mae’n bleser gennyf ddweud mai £10m o doriadau fydd yn cael eu gwneud i arian Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru bellach, yn hytrach na’r £41m a ragwelwyd yn wreiddiol. Mae’n rhy gynnar dweud yn union sut gallai hyn effeithio ar faint o arian fydd ar gael ar gyfer Prifysgol Caerdydd, ond mae’n sicr yn agosach i’r hyn yr oeddem wedi’i ragweld. Hoffwn ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth, a hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad bod Llywodraeth Cymru wedi gwrando ar ein pryderon ac wedi diwygio’r cynigion gwreiddiol. Cafodd ein hachos gefnogaeth eang ar draws y sbectrwm gwleidyddol, ac rwy’n hynod ddiolchgar am yr holl ymdrechion a wnaed ar ein rhan.

Mae’r setliad yn golygu bod yr esgid fach yn dal i wasgu (rydym, wrth gwrs, yn cydnabod bod arian cyhoeddus yn brin), ac rydym yn parhau i wynebu pwysau costau cynyddol mewn nifer o feysydd. Ond er ein bod yn dal i wynebu llawer o heriau, o leiaf mae modd i ni eu rheoli bellach.

Ers fy ebost diwethaf, byddwch yn ymwybodol ein bod wedi cyhoeddi manylion bond gwerth £300m a gaiff ei ddefnyddio i fuddsoddi mewn cyfleusterau addysgu ac ymchwil newydd. Mae rhagor o wybodaeth am y bond ar y fewnrwyd ac rydym wedi creu ffilm fer gyda Mike Davies, ein Cyfarwyddwr Cyllid, yn egluro ein sefyllfa ariannol a natur y bond.

Rydym yn benthyca’r arian er mwyn buddsoddi’n hirdymor yn ein dyfodol, ac mae hyn yn rhan allweddol o’n strategaeth gyffredinol i ddod yn un o 20 prifysgol orau’r DU ac yn un o’r 100 prifysgol orau yn y byd. Bydd yn ein galluogi i greu cyfleusterau o’r radd flaenaf, ond ni allwn ei ddefnyddio i wneud iawn am y diffyg anochel y byddwn yn ei wynebu yn ein costau rhedeg o ddydd i ddydd.

I grynhoi, mae’r sefyllfa ymhell o fod yn ddelfrydol, ond rydym wedi llwyddo i osgoi’r argyfwng difrifol roeddwn yn ei ofni. Byddaf yn siŵr o roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i faterion ddatblygu, a byddaf yn ysgrifennu atoch fel arfer ddiwedd y mis.

Cofion gorau

Colin Riordan

Is-Ganghellor