Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Gwella cyfathrebu mewnol

20 Ionawr 2016

Un o’m heriau mwyaf mewn Prifysgol gyda dros 6,000 o staff yw cyfathrebu mewnol. Yn y tîm cyfathrebu canolog rydym yn cynhyrchu ‘Blas’ ar gyfer staff a hynny’n wythnosol i ymgysylltu â staff am newidiadau a newyddion pwysig, ac yn Ionawr 2014 lansiwyd mewnrwyd newydd ar gyfer y Brifysgol. Fodd bynnag, rydym yn awyddus i wneud llawer mwy i alluogi staff i ddeall ac ymgysylltu â’r llawer o newidiadau sydd ar y gweill ar hyn o bryd.

Rydym wedi gwrando ar Ysgolion ac adrannau ac erbyn hyn wedi sefydlu rhwydwaith cyfathrebu staff i ddarparu cefnogaeth ar gyfer rhai sy’n ymwneud â chyfathrebu yn fewnol.

Rydym hefyd yn edrych ar sut y gallwn wella gwrando a chynnwys staff yn y newidiadau a fydd yn effeithio arnynt. Wythnos Siarad yw ymgyrch sy’n digwydd rhwng 8-12 Chwefror i godi proffil llais cyflogeion ac annog staff i rannu eu barn.

Gwahoddir yr holl staff i fynychu’r Ffair Newid ar 10 Chwefror rhwng 12 a 2y.p. yn Oriel VJ. Bydd staff sy’n ymwneud â’r digwyddiad wrth law i siarad â chi am sut y bydd y newidiadau fel rhan o Y Ffordd Ymlaen yn cael effaith gadarnhaol ar eich rôl ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae’n mynd i fod yn ddigwyddiad llawn gwybodaeth, sy’n cynnwys y system arloesi, porth ymchwil, yammer, y Ganolfan ar gyfer Arloesedd a llawer mwy. Rydym wedi trefnu iddo fod ar brynhawn ble nad oes unrhyw addysgu i’w wneud yn hygyrch i gymaint o bobl ag y bo modd. Darllenwch fwy am y digwyddiad a chofrestrwch.

Rydym hefyd yn hyrwyddo’r etholiad staff a fydd yn digwydd yn ystod wythnos siarad i ddweud wrthym sut yr ydym yn gwneud. Mae’n arolwg byr a fydd yn rhedeg y flwyddyn rhwng yr arolwg staff ac mae’n cynnwys 12 o gwestiynau i roi cipolwg ar sut mae staff yn teimlo.

Fel rhan o’r ymgyrch hon ar gyfathrebu mewnol, rydym yn gweithredu ar ganfyddiadau yn yr arolwg staff a oedd yn nodi y byddai staff yn hoffi deall rôl Bwrdd Gweithredol y Brifysgol (UEB) yn well. Mae gennym set newydd o dudalennau ar y fewnrwyd ar gyfer yr UEB lle mae aelodau yn nodi eu pum blaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn. Yn ogystal, gallwch ddod o hyd i ffilm fer lle mae Ruth Williams, cynrychiolydd staff ar y Cyngor, yn cyfweld â’r Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan ar rôl yr UEB.

Mae’r tudalennau hyn yn cael eu hategu gan set ymestynnol o dudalennau o dan Y Ffordd Ymlaen sy’n esbonio ein cynnydd tuag at ein dangosyddion perfformiad allweddol ac, yn hollbwysig, y swm enfawr o waith sy’n mynd ymlaen ar draws y Brifysgol i gwrdd â’r nodau hyn.