Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Dewis Cymrodyr er Anrhydedd

6 Ionawr 2016
Portrait of Tania Jane Rawlinson New Director of Development Cardiff University 22nd October 2014.
Portrait of Tania Jane Rawlinson New Director of Development Cardiff University 22nd October 2014.

Yn union cyn yr egwyl gwyliau, mynychais fy “Mhwyllgor Cymrodyr Er Anrhydedd” cyntaf fel Ysgrifennydd y Pwyllgor. Cyfarfu Cadeirydd y Cyngor, yr Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil ac Arloesi, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata, ac uwch academyddion i ystyried mwy na 30 o enwebiadau ar gyfer Cymrodoriaethau er Anrhydedd, i’w dyfarnu yn ystod seremonïau graddio yn 2016.

Roeddwn wrth fy modd gyda’r gofal a’r ystyriaeth a roddwyd gan y Pwyllgor wrth i ni greu rhestr hir o Gymrodyr er Anrhydedd posibl. Gall hwn fod yn faes anodd: weithiau mae prifysgolion yn cael eu gwatwar am ddyfarnu graddau neu gymrodoriaethau er anrhydedd i enwogion, ac mae’r cymhellion dros ddewis person i’w anrhydeddu yn aml yn cael eu cwestiynu. Roedd ein pwyllgor yn iachus iawn yn real ac yn fesuradwy. Fe wnaethom gadarnhau’r hyn a ddywedwn ar ein gwefan “Rydym yn dyfarnu Cymrodoriaethau er Anrhydedd i’r rhai sydd wedi cyflawni rhagoriaeth ryngwladol yn eu maes” ac yna aethom ychydig yn fwy penodol, gan gytuno y dylai pob derbynnydd Gradd neu Gymrodoriaeth er Anrhydedd Prifysgol Caerdydd gwrdd â sawl neu bob un o’r nodau hyn:

  • Dathlu academydd sydd wedi cyflawni llwyddiant nodedig yn ei faes/maes, yn enwedig pan fydd y maes hwn yn cysylltu’n dda i Brifysgol Caerdydd
  • Dathlu cyflawniad alumni
  • Dathlu cyflawniad yng Nghaerdydd a/neu Gymru
  • Ysbrydoli’r myfyrwyr sy’n mynychu’r seremoni.

Rydym hefyd yn cytuno bod cael y cydbwysedd cywir rhwng y nodweddion hyn – yn benodol, sicrhau nad ydym yn gwyro tuag at “enwogion” yn unig – sy’n gallu bod yn her. Fe wnaethom hefyd fyfyrio ar ein rhestr ddiweddar o Gymrodyr Er Anrhydedd gan gytuno bod y rhain yn grŵp amlwg o unigolion, sydd yn cydbwyso’r rhinweddau uchod yn dda. Er ein bod yn falch o gael mwy na 30 o enwebiadau eleni, cytunwyd hefyd y byddem yn hoffi gweld hyd yn oed mwy yn y dyfodol – o bob cwr o’r Brifysgol. Felly, byddwn yn diweddaru’r broses enwebu, amseriad a ffurflenni cysylltiedig, er mwyn gwneud y meini prawf yn gliriach ac i annog mwy o gyfraniad gan fwy o gydweithwyr.