Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Rhagfyr 2015

14 Rhagfyr 2015
  • Trafodwyd cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016/17. Nodwyd y byddai’r Brifysgol yn cyflwyno ymateb gan dynnu sylw at yr effaith y byddai toriadau o’r fath yn ei chael.
  • Nodwyd bod yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau wedi gofyn yn ddiweddar i Ddatganiadau o Ddiddordeb gael eu cyflwyno ar gyfer ei Harchwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesedd. Cytunwyd y byddai Caerdydd yn cyfrannu at Ddatganiadau o Ddiddordeb Cymru Gyfan a GW4.
  • Cafodd y Bwrdd Gweithredol bapur yn amlinellu Cynllun Gadael Addysg newydd a fyddai’n caniatáu i staff wneud cais am secondiad i’r Ganolfan Arloesedd Addysg. Cytunodd y Bwrdd i gefnogi’r cynllun ar gyfer 2016/17.
  • Cafodd y Bwrdd achos busnes gan Ddirprwy Is-Ganghellor a Phennaeth Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, i gymeradwyo rhentu lle ar brydles i ehangu Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Mae lle i’w rentu ar brydles wedi’i nodi ym Mhlas y Parc ers tair blynedd.  Mae’r Bwrdd Gweithredol wedi cymeradwyo’r achos busnes.
  • Cafodd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am y cydweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a chymeradwyodd y trefniadau presennol ac arfaethedig.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

  • Adroddiad diogelwch, iechyd a’r amgylchedd bob chwe mis.
  • Diweddariad chwarterol am Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol.
  • Y wybodaeth ddiweddaraf am brosiect Ystadau.
  • Adroddiad Misol a Blaengynllun y Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata.
  • Adroddiad am weithgareddau Rhyngwladol ac Ewropeaidd.