Month: Tachwedd 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Tachwedd 2015

Posted on 30 Tachwedd 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol gyflwyniad gan Simon Wright, y Cofrestrydd Academaidd, ynghylch sut mae Canolfan y Myfyrwyr yn dod yn ei blaen a’r broses gysylltiedig o ailddylunio gwasanaethau. Cyflwyno i’r Cyngor ym mis Rhagfyr fydd y cam nesaf.  Ni ddisgwylir i’r achos busnes terfynol gael ei gyflwyno tan fis Mai 2016. Nodwyd bod Bwrdd y
Read more


E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2015

Posted on 30 Tachwedd 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Bu Tachwedd 2015 yn fis cofiadwy i addysg uwch yn y DU; yn enwedig ac yn uniongyrchol yn Lloegr, ond yn sicr hefyd i’r cenhedloedd eraill gan gynnwys Cymru. Gwelwyd cyhoeddi’r Papur Gwyrdd hirddisgwyliedig â’r teitl ‘Cyflawni ein Potensial: Rhagoriaeth Addysgu, Symudedd Cymdeithasol a Dewis Myfyrwyr’. Ar 19 Tachwedd cyhoeddwyd Adolygiad Nurse o’r
Read more


Cynnal rhagoriaeth ymchwil

Posted on 26 Tachwedd 2015 by Paul Jewell

Yn gynharach eleni, cefais dasg gan yr Is-Ganghellor i arwain Research Forward, prosiect sy’n anelu at gynyddu incwm ymchwil a chyfaint, gan adeiladu ar ganlyniadau rhagorol REF 2014, a sefydlu fframwaith a fydd yn siapio paratoadau ar gyfer REF 2020. Mae hyn yn rhywbeth y byddem yn dymuno ei wneud er gwaethaf y REF. Fel
Read more


Deon newydd i arwain arloesedd dysgu ac addysgu

Posted on 26 Tachwedd 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Gwelodd yr wythnos ddiwethaf ddatblygiadau cyffrous yn nyfodol Dysgu ac Addysgu yng Nghaerdydd. Ar ddechrau’r wythnos penodwyd Deon Arloesedd Addysg, Dr Robert Wilson o MATHEMATEG, a bydd ei rôl yn helpu i lunio ac arwain y Ganolfan Arloesedd Addysg. Y Ganolfan yw conglfaen y prosiect yn y Rhaglen Ymgysylltu Academaidd, sy’n rhan o’r Portffolio Addysg
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Tachwedd 2015

Posted on 23 Tachwedd 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol ddrafft yr adroddiad blynyddol am reoli pobl cyn ei gyflwyno i’r Cyngor. Cafodd y Bwrdd Gweithredol y tariffau llwyth gwaith treial diwygiedig. Cafodd y tariffau hyn eu cymeradwyo. Yn dilyn cyfarfod diweddar y Senedd, bydd yr adroddiad gan grŵp gorchwyl a gorffen Ymchwil Ymlaen ar gyfer y Bwrdd Gweithredol yn cael
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Tachwedd 2015

Posted on 16 Tachwedd 2015 by Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd Gweithredol ymatebion cychwynnol Grŵp Russell a UUK i’r Papur Gwyrdd Addysg Uwch ‘Fulfilling our Potential: Teaching Excellence, Social Mobility and Student Choice’. Trafodwyd y meysydd y dylai Prifysgol Caerdydd ganolbwyntio arnynt yn ei hymateb.  Cytunwyd y byddai’r Adran Cynllunio yn cysylltu â’r Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd, a’r Dirprwy Is-Ganghellor
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Tachwedd 2015

Posted on 9 Tachwedd 2015 by Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd Gweithredol bapur drafft ar Ddiffinio Uchelgais Ymchwil Academaidd Prifysgol Caerdydd. Cytunwyd y byddai rhai pwyntiau’n cael eu hegluro yn y papur cyn iddo gael ei gyflwyno gerbron y Senedd i’w drafod yn y cyfarfod ar 18 Tachwedd. Nodwyd bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi cytuno i gyd-ariannu swyddfa ymchwil ar
Read more