Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Medi 2015

7 Medi 2015
  • Cafodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol y ddau adroddiad ffrwd gwaith terfynol ar gyfer Ymchwil Ymlaen – Allbynnau a Mynediad Agored ac Ôl-raddedig. Bydd yr adroddiad cyffredinol a’r argymhellion yn cael eu cyflwyno i’r Bwrdd ar 12 Hydref.
  • Nodwyd y newidiadau yn rôl Deoniaid y Colegau. Penodwyd yr Athro Gill Bristow yn Ddeon Ymchwil ar gyfer Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol a’r Athro Kim Graham ar gyfer Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd. Penodwyd yr Athro Martin Jephcote yn Ddeon Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ar gyfer Addysg a Myfyrwyr.  Roedd datganiadau diddordeb yn cael eu gwahodd ar gyfer rôl y Deon ar gyfer Arloesedd Addysg.
  • Cafodd y Bwrdd adroddiad llafar am y broses ‘Cadarnhau, Clirio a Derbyn’. Roedd prosiect Cadarnhau a Chlirio peilot Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol wedi bod yn llwyddiannus iawn.  Roedd y staff derbyn yn gallu gweld nifer y myfyrwyr, fesul Ysgol a fesul pwnc, sy’n gam enfawr ymlaen. Nodwyd mai’r uchelgais fydd cyflwyno’r broses ledled y sefydliad y flwyddyn nesaf.
  • Cafodd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch adnewyddu’r darlithfeydd ar draws y campws. Nodwyd y bu rhai anawsterau cyflenwi, yn ogystal ag oedi o ran danfon darllenfeydd a seddi, ac achosodd hyn rai problemau.  Mae’r darlithfeydd bron â bod yn barod ar amser, ond mae cynlluniau manwl wrth gefn rhag ofn y bydd unrhyw oedi, a gweithiwyd yn agos gyda’r Deoniaid ar gyfer Addysg a Myfyrwyr a’r adran amserlennu i sicrhau bod trefniadau amgen ar gyfer cofrestru a rhywfaint o addysgu.
  • Nododd y Bwrdd y newyddion cadarnhaol ar ganlyniadau NSS. Yn benodol, bu symudiad arwyddocaol wedi bod tuag at dargedau Y Ffordd Ymlaen ar gyfer NSS yng nghategorïau boddhad cyffredinol myfyrwyr, gyda 17 o Ysgolion yn cyrraedd 90% neu uwch a phedair Ysgol yn cyrraedd 80% o ran asesiad ac adborth.
  • Cymeradwyodd y Bwrdd y diweddariad blynyddol cyntaf i gynllun gweithredu’r sefydliad i roi sylw i’r argymhellion yn adroddiad Adolygiad Sefydliadol y Brifysgol. Bydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Brifysgol erbyn 19 Medi 2015.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

  • Diweddariad o Brosiectau Ystadau.