Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Mehefin 2015

3 Mehefin 2015
 • Nododd yr Athro Price i’r digwyddiad Llwybrau at Ieithoedd, a gynhaliwyd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern yn ddiweddar, roi sylw i brosiectau estyn-allan ac iddo ddenu amryw byd o bobl. Tynnwyd sylw hefyd at arolwg y Cyngor Prydeinig o Dueddiadau Iaith Cymru ac at y tueddiadau sy’n peri pryder ynghylch addysgu ieithoedd tramor modern yn ysgolion uwchradd Cymru.
 • Nodwyd cyhoeddi adroddiad Viewforth Consulting Cyf a’r prif ddatganiadau ynddo fod Caerdydd yn werth dros £1 biliwn i economi’r DU a’i bod hi’n creu dros 13,000 o swyddi yng Nghymru.
 • Nodwyd yr ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynghylch newidiadau i’r lwfans i fyfyrwyr anabl ac fe’i cymeradwywyd yn amodol ar wneud rhai newidiadau mân iddo. Cytunwyd ei bod hi’n briodol cyflwyno ymateb cadarn a manwl i’r ymgynghoriad gan y bydd y newidiadau’n amharu ar y grŵp hwnnw o fyfyrwyr ac am fod tuedd i’r grŵp penodol hwnnw o fyfyrwyr dangyflawni.
 • Cyflwynwyd i’r Bwrdd achosion busnes dau adeilad y System Arloesi ar y Campws Arloesi newydd. Câi’r Ganolfan Arloesi a SPARK eu cynnwys yn y naill adeilad a’r Cyfleuster Ymchwil Drosiannol ar gyfer Catalysis a Lled-ddargludyddion yn y llall. Yn amodol ar wneud rhai newidiadau mân i’r  achosion busnes ac egluro rhywfaint arnynt, cymeradwyodd y Bwrdd hwy ill dau a chânt eu cyflwyno’n awr i’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau iddo graffu arnynt a’u cymeradwyo cyn iddynt gael eu symud ymlaen i’r Cyngor.
 • Cafodd y Bwrdd y gofrestr o risgiau mawr. Cytunwyd arni ac fe aiff hi ymlaen i’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau a’r Cyngor yn awr i’w nodi.
 • Y Ffordd Ymlaen: cyflwynwyd papur i’r Bwrdd ar y cynnydd o ran cyrraedd y targedau. Nodwyd y newidiadau ac fe aiff hwn yn awr ymlaen i’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau a’r Cyngor i’w nodi.
 • Nodwyd Cynllun yr Achos Busnes ar gyfer Mai 2015 ac fe aiff ymlaen i’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau a’r Cyngor yn awr i’w nodi.
 • Nodwyd adroddiad yr UUK ar Effeithlonrwydd, Effeithiolrwydd a Gwerth am yr Arian, a pha mor barod yw Caerdydd yn hynny o beth.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

 • Y Newyddion Diweddaraf am y System Arloesi. Nododd yr adroddiad i Fwrdd Trosolwg Strategol y System Arloesi gyfarfod ar 28 Ebrill 2015 ac iddo gael cyflwyniad gan yr Athro Graham Hutchings ynghylch Sefydliad Catalysis Caerdydd a chan Dr Phil Buckle ynghylch Sefydliad y Lled-ddargludyddion.
 • Adroddiad Misol a Blaen-Gynllun y Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata. Rhoes yr adroddiad y newyddion diweddaraf am y cysylltiadau cyfredol â’r cyfryngau a’r ymgyrchoedd yn y cyfryngau.  Ceir crynodeb o’r ymdriniaeth yn y cyfryngau yn: https://flipboard.com/@cardiffuni/cardiff-university-in-the-media—may-2015-v6k4tm0ay.
 • Yr Adroddiad Misol ar Weithgarwch Ymchwil ac Arloesi. Nododd yr adroddiad benodi’r Athro Diane Huffaker i Gadair mewn Uwch-Beirianneg a Defnyddiau.  Bydd ei phenodiad yn adeiladu ar gryfderau ym Mhrifysgol Caerdydd ym meysydd cynyddol optoelectroneg, dyfeisiau lled-ddargludo a defnyddiau.  Rhoes yr adroddiad y newyddion diweddaraf am ymweliad yr MRC ynghylch Cyllid Trosiannol, ac am ymweliad yr NERC.  Rhoes y papur y wybodaeth ddiweddaraf hefyd am y dyfarniadau ymchwil hyd at 30 Ebrill 2015 a nododd y dylai’r tueddiadau cyfredol fod yn fodd i’r Brifysgol gyrraedd ei tharged  ar gyfer 2014/15 o ran cyfanswm y dyfarniadau.