Month: Mehefin 2015

E-bost mis Mehefin yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 30 Mehefin 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Efallai i chi weld erthygl yn y Times Higher Education yn ddiweddar lle dyfynnir geiriau Mr Rob Behrens, prif weithredwr Swyddfa Dyfarnwr Annibynnol Addysg Uwch, fod y diwylliant goryfed yn y prifysgolion yn esgor ar ‘ymddygiad “laddish”’ ar y campws a bod hwnnw wedi’i gysylltu ag amryw o achosion o aflonyddu ac ymosod
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 29 Mehefin 2015

Posted on 29 Mehefin 2015 by Mark Williams

Nododd y Bwrdd fod gweledigaeth ymchwil ddrafft GW4 wedi cael derbyniad da yn y cyfarfod diweddar o Fwrdd GW4.  Daethpwyd i gytundeb ynghylch y pedair thema ymchwil oedd i gael eu datblygu: Dinasoedd; Dadansoddeg Data; Byw’n Iach (Caerdydd i gydlynu); a Dyfodol Cynaliadwy. Nodwyd bod ymgynghoriad Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) ar yr adolygiad
Read more


Gwobrau Times High

Posted on 22 Mehefin 2015 by Claire Sanders

Cafodd Prifysgol Caerdydd ei chynrychioli’n dda yr wythnos ddiwethaf yng Ngwobrau blynyddol Arweinyddiaeth a Rheolaeth y Times Higher Education. Digwyddiad rhyfeddol, gyda channoedd wedi gwasgu i mewn i seler gwesty yn Llundain a gyda Jack Whitehall fel gwesteiwr, gosododd y noson rhai heriau logistaidd ar gyfer y tîm yng Nghaerdydd. Newid yng ngorsaf gwasanaeth Reading
Read more


Uned Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru

Posted on 13 Mehefin 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Heddiw cefais y pleser o fod y Gwestai Anrhydeddus yng ngorymdaith Seremonïol cwblhau hyfforddiant Adrannau Ymadawyr Uned Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru (URNU). Roeddem yn hynod o ffodus gyda’r tywydd, a gliriodd, yn garedig iawn, fel y gallai’r Adrannau gymryd lle a hithau’n sych! Mae’r ‘Adrannau’ yn seremoni Llynges Frenhinol draddodiadol sy’n dyddio’n ôl i ddyddiau
Read more


Noson Dathlu Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Posted on 9 Mehefin 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Roeddwn wrth fy modd yn mynychu’r dathliad Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd heno. Roedd y digwyddiad yn dathlu llwyddiannau anhygoel cynifer o’n myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau cyd-gwricwlaidd eleni, gan gynnwys gweithredu fel Mentoriaid Myfyrwyr, gan gymryd rhan mewn heriau Menter a chwblhau Gwobr Caerdydd. Gwesteiwr y noson oedd Llywydd Undeb y Myfyrwyr,
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Mehefin 2015

Posted on 8 Mehefin 2015 by Mark Williams

Cafodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol bapur oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am bob cais sy’n cael ei baratoi yn y Brifysgol am arian o’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd. Mae prosiect FLEXIS ymhlith y ceisiadau hyn, a disgwylir canlyniad y cais ar 24 Mehefin 2015. Cytunodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol i dderbyn £4.6 miliwn o gyfalaf o
Read more


Tyfu gallu arweinyddiaeth mewn dysgu ac addysgu

Posted on 4 Mehefin 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Mae’r Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Arweinwyr Timau Ymchwil yn rhan sefydledig a llwyddiannus o’n portffolio datblygu staff. Heddiw, fe gynhaliwyd y sesiwn olaf o Arwain Timau Addysgu; cwrs byr newydd sy’n canolbwyntio ar ddatblygu gallu arweinyddiaeth mewn dysgu ac addysgu, a redir ar y cyd â’r Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch.
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Mehefin 2015

Posted on 3 Mehefin 2015 by Mark Williams

Nododd yr Athro Price i’r digwyddiad Llwybrau at Ieithoedd, a gynhaliwyd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern yn ddiweddar, roi sylw i brosiectau estyn-allan ac iddo ddenu amryw byd o bobl. Tynnwyd sylw hefyd at arolwg y Cyngor Prydeinig o Dueddiadau Iaith Cymru ac at y tueddiadau sy’n peri pryder ynghylch addysgu ieithoedd tramor modern yn
Read more


Going Global 2015

Posted on 2 Mehefin 2015 by Colin Riordan

Ar 1 Mehefin fe es i Going Global 2015, sef cynhadledd flynyddol a blaenllaw’r Cyngor Prydeinig ac un sy’n denu cynadleddwyr o bedwar ban y byd. Siaradais mewn sesiwn ynghylch sut y gall prifysgolion y DU lynu wrth eu gwerthoedd wrth iddyn nhw ryngwladoli. Yn ei hanfod, dywedais mai’r hyn a ddylai fod ar flaen
Read more