Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mai 2015

11 Mai 2015
  • Cafodd y Bwrdd bapur a amlinellai’r trefniadau llywodraethu a gynigiwyd ar gyfer y ddau Adeilad Arloesi newydd. Cytunwyd y deuai papur diwygiedig yn ôl i’r Bwrdd yr wythnos ganlynol, a hwnnw wedi’i alinio’n agosach â chylchoedd gwaith cyfredol Grŵp Llywio’r Prosiectau Adeiladu a’r aelodaeth wedi’i diwygio ychydig.
  • Cafodd y Bwrdd bapur a ddadansoddai berfformiad y Brifysgol yn y REF gan roi rhagor o fanylion a chyd-destun ynghylch cyflwyniad y Brifysgol ar lefel yr Unedau Asesu unigol.
  • Cafodd y Bwrdd achos busnes dros brynu datrysiad modelu beichiau gwaith, a hwnnw wedi’i brynu oddi allan, i grisialu’r data. Bu’r datrysiad hwnnw’n allweddol wrth ganiatáu i’r data am waith modelu beichiau gwaith gael eu crisialu’n gyson. Cytunodd y Bwrdd y dylid symud hyn yn ei flaen.
  • Cafodd y Bwrdd adroddiad cynllun ffioedd 2013/14 y Brifysgol i fyfyrwyr, a chytunwyd y caiff hwnnw ei gyhoeddi’n awr ar y wefan.
  • Cafodd y Bwrdd Gynllun Ffioedd Sefydliadol 2016/17 CCAUC. Caiff y wybodaeth ar y ffurflen ei hystyried i’w chymeradwyo gan y Cyngor ar 18 Mai ac yna’i chyflwyno i CCAUC erbyn 22 Mai.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

  • Adroddiad Misol y Prif Ddirprwy Is-Ganghellor. Rhoes yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch misol y Prif Ddirprwy Is-Ganghellor, gan gynnwys ymweliad Dirprwyaeth Llywodraeth Cyngor Beijing a llofnodi’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, cyfarfod â Simon Wright (y Cofrestrydd Academaidd newydd) i drafod y cynlluniau ar gyfer Cadarnhau a Chlirio eleni, a Chinio Gwobrau Athro Clinigol y Flwyddyn. Soniwyd ynddo hefyd am ddigwyddiad blynyddol y Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr dan arweiniad Rhys Jenkins, yr Is-Lywydd Addysg.
  • Adroddiad ar Weithgareddau Ymgysylltu. Rhoes yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf am bob un o’r prif brosiectau ymgysylltu ac am y gweithgareddau ymgysylltu â llywodraethau Cymru a’r DU. Nododd hefyd y digwyddiadau a’r mentrau sydd ar y gweill, gan gynnwys digwyddiadau yn yr Eisteddfod, y cyd-gyfarfod o’r GW4 y bwriedir ei gynnal ym mis Mehefin i drafod effaith ymchwil ac ymgysylltu, a rhaglen Gŵyl y Gelli gydag enwau’r staff a gadarnhawyd o Gaerdydd.
  • Adroddiad ar Weithgareddau Rhyngwladol. Ynddo, cafwyd y wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch gyda KU Leuven, Tsieina, India a datblygiadau Horizon 2020.
  • Adroddiad Misol y Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata. Nododd yr adroddiad fod ymgynghoriad ynghylch cyfathrebu mewnol wedi’i ehangu i gynnwys pob Ysgol. Mae mewnrwyd yr arolwg o ansawdd y Gwasanaethau Proffesiynol wedi’i datblygu. Rhoes yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf hefyd am gysylltiadau â’r cyfryngau ac ymgyrchoedd yn y cyfryngau yn ogystal â datblygiadau o ran materion cyhoeddus.