Month: Mai 2015

E-bost mis Mai yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 29 Mai 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae canlyniad yr Etholiad Cyffredinol wedi esgor ar lawer mwy o eglurder i ni nag y disgwyliai neb ei weld. Am un peth, gwyddom y caiff refferendwm ei gynnal ynghylch parhad ein haelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd. Bydd gwahaniaeth barn o fewn yr academi, wrth gwrs, ond rwy’n sicr mai’r peth gorau o ran
Read more


A ydym wedi troi’r gornel ar ieithoedd?

Posted on 22 Mai 2015 by Colin Riordan

Dyna oedd y syniad yn rhedeg drwy fy mhen pan fynychais lansiad cynllun Ieithoedd i Bawb Prifysgol Caerdydd yn Undeb y Myfyrwyr ar ddydd Iau 21 Mai. Mae’r duedd Brydeinig i osgoi dysgu ieithoedd yn adnabyddus, ac yn wir mae ieithoedd mewn ysgolion a phrifysgolion wedi bod mewn dirywiad hirdymor. I Almaenegwr fel fi mae
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 18 Mai 2015

Posted on 18 Mai 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad ar ganlyniadau’r Arolwg o’r Staff. Nodwyd i’r arolwg ddenu cyfradd ymateb o 63%, cynnydd o 6% oddi ar arolwg 2011. Câi’r canlyniadau eu dadansoddi ymhellach cyn cael eu dosbarthu i’r staff drwy Blas. Nodwyd i GW4 gael lle amlwg yn State of the Relationship Report 2015 gan y Ganolfan Genedlaethol dros
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mai 2015

Posted on 11 Mai 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a amlinellai’r trefniadau llywodraethu a gynigiwyd ar gyfer y ddau Adeilad Arloesi newydd. Cytunwyd y deuai papur diwygiedig yn ôl i’r Bwrdd yr wythnos ganlynol, a hwnnw wedi’i alinio’n agosach â chylchoedd gwaith cyfredol Grŵp Llywio’r Prosiectau Adeiladu a’r aelodaeth wedi’i diwygio ychydig. Cafodd y Bwrdd bapur a ddadansoddai berfformiad y
Read more


Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd

Posted on 1 Mai 2015 by

Yr wythnos diwethaf bu i mi hwyluso fy ail sesiwn o Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd. Unwaith eto, roedd yn sesiwn a fynychwyd yn dda gyda staff brwdfrydig ac ymgysylltiol ar draws y Brifysgol. Cyfarfûm â staff na fyddwn fel arfer yn cwrdd â nhw, dysgu rhai pethau am y Brifysgol nad oeddwn yn
Read more