Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Taith gerdded o amgylch cymuned Grangetown

10 Ebrill 2015

Yn ddiweddar trefnodd un o’n pum Prosiect Ymgysylltu Blaenllaw, y prosiect Porth Cymunedol, ddigwyddiad grŵp lleol, taith gerdded o amgylch Grangetown, a ddilynwyd wedi hynny gan gyfarfod cymunedol. Mynychodd Yr Athro Kevin Morgan, o’r Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth a Deon Ymgysylltu y Brifysgol.

Cynhaliwyd y daith gerdded ar 9 Ebrill, ac roedd trigolion lleol o Grangetown yn cynnwys cynrychiolwyr o Grange Gardens Pavilion Action Group (GGPAG), Bwyd Caerdydd, Cyngor Caerdydd, Cymunedau yn Gyntaf BRG, a Gwirfoddoli Myfyrwyr. O’r Brifysgol, ymunwyd â Kevin gan Yr Athro Paul Milbourne, Pennaeth yr Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth, yr Athro Mike Bruford, o Ysgol y Biowyddorau, Fiona Wylie, Swyddog Arloesi ac Ymgysylltu yn y Biowyddorau, a Mhairi McVicar, arweinydd prosiect y prosiect Porth Cymunedol.

Nod craidd y daith oedd cael gwybod a allem ymchwilio i ffyrdd o gydweithio gyda thrigolion a rhanddeiliaid lleol i ysbrydoli gweithredu ac adeiladu ar nifer o syniadau cyffrous rydym wedi eu derbyn ar gyfer prosiectau newydd, fel ‘gwneud y gorau o fannau gwyrdd lleol’,’dod â chefn gwlad i’r ddinas’ a ‘chreu mynediad i fwyd fforddiadwy’. Y bwriad yw dod â’r syniadau hyn yn fyw drwy baru gyda chymuned Grangetown i archwilio eu diddordebau a’u hanghenion, a chyfuno’r sgiliau, yr arbenigedd ac adnoddau ar draws y Brifysgol gydag uchelgais o gefnogi prosiectau a gychwynnir gan y gymuned.

Parhaodd y daith gerdded am awr, a dechreuodd o Bafiliwn Grange Gardens Bowls. Roedd sgyrsiau ar hyd y ffordd yn cynnwys sut mae’r prosiect Porth Cymunedol wedi bod yn gweithio gyda’r GGPAG, a fyddai’n hoffi trawsnewid y pafiliwn a’r ardal werdd i mewn i gaffi sy’n hybu bwyta’n iach a byw drwy dyfu, paratoi, addysgu ynghylch, a bwyta bwyd iach. Cynigiodd Diane Bennett, preswylydd, ddosbarthiadau coginio ar gyfer ystod eang o drigolion. Cyflwynodd Inge Hanson y grŵp i ymdrechion canolog Cyfeillion Gerddi Pentre wrth drosi parc cymdogaeth nad oedd yn cael ei werthfawrogi i brosiect garddio wedi ei arwain gan gymuned fywiog. Lleisiodd Cymunedau yn Gyntaf BRG gefnogaeth i bartneriaethau ar draws cymunedau Grangetown. Cafodd diddordeb preswylwyr mewn cnydau treftadaeth eu cyfatebu gan ddiddordebau ymchwil gan yr Athro Bruford.

Dychwelodd y grŵp i’r pafiliwn ar gyfer cinio a thrafodaeth a chyflwyniad gan yr Athro Milbourne. Mae’r grŵp yn awr yn ffurfio rhwydwaith i ddatblygu ar y syniadau a’r cwestiynau a godwyd yn y sesiwn. Byddai’r Porth Cymunedol yn falch iawn o glywed gan unrhyw un a allai gefnogi neu ysbrydoli trigolion Grangetown wrth ddatblygu eu syniadau ar gyfer tyfu a hyrwyddo bwyd iach. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag arweinydd y prosiect Porth Cymunedol, Mhairi McVicar, neu’r rheolwr prosiect Rosie Cripps, yn Communitygateway@caerdydd.ac.uk, neu dilynwch y Porth Cymunedol @Communitygtwy