Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Mawrth 2015

  • Cafodd y Bwrdd achos busnes ynghylch cynnig i ailddatblygu llawr cyntaf a llawr gwaelod adeilad Undeb y Myfyrwyr. Byddai’r achos, a noddwyd gan yr Athro Price, y Dirprwy Is-Ganghellor dros Brofiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd, ac a luniwyd gan Undeb y Myfyrwyr, yn gwella’r fynedfa i’r adeilad o Ffordd Senghennydd ac yn cael gwared ar y darn ymwthiol uwchben. Cytunwyd bod angen uwchraddio ac ailwampio’r gofod hwnnw ac argymhellwyd yr achos o blaid hynny i’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau. Nodwyd hefyd fod y gwelliannau o fantais i gampws Parc Cathays a bod mater gwella’r gofod ym Mharc Mynydd Bychan yn destun ymchwil ar hyn o bryd.
  • Cafodd y Bwrdd achos busnes interim y Ganolfan Bywyd Myfyrwyr i roi’r newyddion diweddaraf iddo am gynnydd y cynllun a’r amserlenni tebygol. Nodwyd y câi’r gystadleuaeth ddylunio ei lansio ym mis Ebrill ac y caiff rhestr fer o bum tîm eu dewis a’u gwahodd i dendro. Caiff y dyluniadau eu tafoli gan banel ddiwedd Medi a bydd y tîm dylunio buddugol yn gweithio gyda’r Brifysgol i ddatblygu dyluniad terfynol yr adeilad. Cytunodd y Bwrdd i gymeradwyo’r broses o recriwtio Rheolwr(aig) Rhaglen a Rheolwr(aig) Prosiect i sicrhau cyflwyno’r achos busnes llawn yn brydlon ym mis Rhagfyr 2015. Bydd yr achos yn awr yn mynd ymlaen i’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau a’r Cyngor iddynt gael y newyddion diweddaraf amdano.
  • Cafodd y Bwrdd adroddiad ar gynnydd adeiladweithiau newydd y System Arloesi. Nodwyd bod astudiaeth dichonoldeb fanwl yn cael ei gwneud ar hyn o bryd ac y byddai honno’n helpu i fwydo i’r penderfyniad ynghylch pa swyddogaethau a gaiff eu cyd-leoli yn nau adeilad cyntaf y System Arloesi. Daw adroddiad ac ynddo’r newyddion diweddaraf yn ôl i’r Bwrdd ar 20 Ebrill cyn mynd ymlaen i’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau yr wythnos ddilynol. Cytunwyd hefyd i sefydlu Grwpiau Llywio Adeiladau, y naill i’w gadeirio gan yr Athro Holford a’r llall gan yr Athro Boyne.
  • Cafodd y Bwrdd achos busnes a gynigiai adeiladu ar y prosiect ynghylch amserlennu. Cytunwyd â’r achos, a bydd y prosiect yn awr yn symud gweddill yr Ysgolion ymlaen i ddatrysiad ar-lein ac integredig o fater amserlennu.
  • Mae’r Brifysgol wedi cael cais i gyflwyno ymateb sefydliadol i alwad yr NERC am flaenoriaethau buddsoddi, ymateb a fyddai’n helpu’r NERC i nodi pa themâu lefel-uchel i ganolbwyntio arnynt i gael yr effaith fwyaf ar yr heriau hynny. Cafodd y Bwrdd ymateb y Brifysgol. Nodwyd bod yr Ysgolion sy’n cael cyllid gan yr NERC wedi cyfrannu i’r ymateb ac i hwnnw gael ei ddatblygu gyda chymorth Cadeirydd Grŵp Arbenigol NERC y Brifysgol. Cymeradwyodd y Bwrdd yr ymateb.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

  • Adroddiad Misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg. Cafwyd y newyddion diweddaraf ynddo am ddatblygu cyd-brosiect cyfrifiadurol gyda Phrifysgol Beijing Normal i’w gyflawni ar Gampws Zhuhai. Nododd yr adroddiad y gwaith a wneir gyda’r Gofrestrfa i geisio cwtogi ar y gwallau mewn papurau arholiad. Tynnwyd sylw hefyd at y ffaith fod nifer y dyfarniadau ymchwil y mae’r Colegau wedi’u cael wedi codi cryn dipyn ers yr un adeg y llynedd a’i fod yn uwch na’r nifer a gafwyd dros y ddwy flynedd flaenorol.
  • Adroddiad Misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd. Ynddo, cafwyd y newyddion diweddaraf am gynnydd y gwaith ystadau ar gyfer pencadlys y Coleg, a nodwyd bod disgwyl symud iddo ar 30 Mawrth. Nododd yr adroddiad yr adolygiadau parhaus o addysgu ôl-raddedigion ac ymchwil ôl-raddedigion ar lefel y Coleg.
  • Y Newyddion Diweddaraf am y System Arloesi. Cafwyd gwybod ynddo am y camau a gymerwyd yn ystod y mis diwethaf.
  • Adroddiad Misol ar Weithgarwch Ymchwil ac Arloesi. Ynddo cafwyd y wybodaeth ddiweddaraf am y dyfarniadau ymchwil a gafwyd, ac am y ceisiadau a gyflwynwyd, yn ystod saith mis cyntaf y flwyddyn ariannol, hyd at 28 Chwefror 2015. Mae’r dyfarniadau hyd yn hyn yn dangos lefel iach iawn o gynnydd.