Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Mawrth 2015

  • Cafodd y Bwrdd achos busnes gan Goleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd a gynigiai y dylid creu biofanc newydd i Brifysgol Caerdydd. Byddai’r biofanc newydd yn cyfuno’r wyth biofanc gwahanol y mae’r Brifysgol yn eu gweithredu ar hyn o bryd. Byddai hefyd yn sicrhau llywodraethu cyson ac yn codi’r Brifysgol i’r un lefel â’i chystadleuwyr yng Ngrŵp Russell. Cytunodd y Bwrdd i’w symud yn ei flaen ar yr amod y gwneir rhywfaint o waith pellach ar arbedion effeithlonrwydd, trefniadau-wrth-gefn a’r posibilrwydd o ymgysylltu â phartneriaid GW4.
  • Cafodd y Bwrdd achos busnes gan Goleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd dros ailwampio ystafelloedd Phantom Head yr ail lawr, sef cyfleuster addysgu yn yr Ysgol Ddeintyddol sy’n rhoi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig eu profiad cyntaf o gael hyfforddiant technegol ac efelychol. Cytunwyd bod angen uwchraddio ac ailwampio’r gofod hwnnw ac y câi’r achos ei argymell i’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau.
  • Cawsai’r Brifysgol ei gwahodd i gymryd rhan mewn dau gynllun mawr a gwahanol gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (yr ESF). Byddai’r cynlluniau, sef Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Gwybodaeth II (KESS II) a’r Academi Defnyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A), yn darparu cyllid rhannol ar gyfer efrydyddiaethau PhD ac MRes newydd. Mae’r sefydliadau sy’n cymryd rhan ynddynt wedi’u gwahodd i dalu costau gweithgarwch recriwtio i’r efrydyddiaethau, gan gychwyn ar 1 Hydref 2015, a hawlio’r costau yn ôl wedi hynny os/pan ddyfernir cyllid. Byddai gofyn i’r Brifysgol dalu pob cost anuniongyrchol a chyfrannu elfen o amser y staff parhaol i fodloni’r gofynion o ran cyllid cyfatebol. Cytunwyd i gymeradwyo talu costau cymryd rhan yn KES II a/neu M2A cyn i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) wneud y dyfarniadau, a thalu’r costau hynny o gyllidebau’r Colegau a’r Gwasanaethau Proffesiynol. Mae angen gwneud rhagor o waith gweithredu a chynllunio ariannol manwl pellach ar gyfer y naill gynllun a’r llall: mae KES II i’w arwain gan yr adran Ymchwil ac Arloesi gan ymgynghori â’r Colegau, ac M2A i’w arwain gan ASTUTE a’r Ysgolion Peirianneg a Busnes gyda chymorth yr adran Ymchwil ac Arloesi.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

  • Adroddiad Misol ar Weithgarwch: Safonau Academaidd a Phrofiad Myfyrwyr. Rhoes ef y wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd am weithgarwch ynglŷn â’r Ganolfan Bywyd Myfyrwyr a’r Portffolio Newid Addysg (yn arbennig ynghylch datblygiadau o ran prosiectau Gofodau Dysgu Ffisegol ac Amserlennu).
  • Adroddiad Misol y Prif Ddirprwy Is-Ganghellor. Ynddo, cafwyd y wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch misol y Prif Ddirprwy Is-Ganghellor, gan gynnwys gwaith ynghylch Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, gan nodi’r digwyddiadau a gynhelir i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y Menywod, a’r newyddion diweddaraf am waith Gweithgor y Tabl Cynghrair.
  • Adroddiad ar Weithgareddau Rhyngwladol. Cafwyd y newyddion diweddaraf ynddo am ymweliad dirprwyaeth o Goleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol â Leuven yn ddiweddar i drafod cydweithredu ynghylch Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SPARK). Mae’r adroddiad yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ymweliad gan Brifysgol Beijing Normal â Choleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn ddiweddar i drafod y gyd-raglen gyfrifiadureg. Mae’n nodi’r ymdrechion parhaus sydd ar waith y tri Choleg i hybu cyflwyno rhagor o geisiadau i Horizon 2020 i noddi cyd-brosiectau ymchwil i’r llinynnau ‘Heriau i Gymdeithas’ a ‘Technolegau Arwain a Galluogi’, a hefyd yr anogaeth a roir i staff academaidd a staff ymchwil i chwilio am gyfleoedd drwy GW4.
  • Adroddiad ar Weithgareddau Ymgysylltu. Mae’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am bob un o’r prif brosiectau ymgysylltu ac â’r gweithgareddau ymgysylltu â llywodraeth Cymru a llywodraeth y DU.
  • Adroddiad Misol y Prif Swyddog Gweithredu. Ynddo, cafwyd y newyddion diweddaraf gan bob un o’r Adrannau Gwasanaethau Proffesiynol corfforaethol. Mae’r gwaith cynllunio ar gyfer diwrnod cwrdd-i-ffwrdd y Gwasanaethau Proffesiynol ym mis Ebrill yn mynd yn ei flaen ar y cyd â Chofrestryddion y Colegau. Canolbwynt y diwrnod hwnnw fydd datblygu Cynllun Gweithredu y Gwasanaethau Proffesiynol ar gyfer 2015/16.