Month: Mawrth 2015

Llyfrgelloedd: ddoe, heddiw ac yfory

Posted on 31 Mawrth 2015 by Jayne Sadgrove

Fel cyn-fyfyriwr yng Nghaerdydd, roeddwn wrth fy modd yn mynychu’r dathliad i nodi adnewyddu llawr gwaelod Llyfrgell ASSL y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ar nos Fawrth. Mae cyfleusterau hunanwasanaeth newydd ar gyfer cyhoeddi a dychwelyd llyfrau, didolwr llyfr awtomatig, mannau eistedd anffurfiol newydd llachar, ardal benthyciad byr mwy o faint wedi ei amgáu gan wydr
Read more


E-bost mis Mawrth yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 31 Mawrth 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ddoe, cymerais ran mewn cyfarfod i dynnu lluniau ar gyfer ymgyrch Undeb y Myfyrwyr, ar y cyd â’r Brifysgol, i ddarbwyllo myfyrwyr i gofrestru i bleidleisio.  Fe fuon ni’n rhoi hufen iâ am ddim i ffwrdd ar ddiwrnod hyfryd ond rhewllyd o Fawrth.  Roedd hi’n braf gweld bod hynny fel petai’n gweithio’n dda
Read more


Cyflog cyfartal yn 45

Posted on 27 Mawrth 2015 by

Dyna deitl araith y Farwnes Randerson neithiwr ac mae’n cyfeirio at y ffaith ei bod yn 45 mlynedd ers cyflwyno’r Ddeddf Cyflog Cyfartal. Roeddwn i’n hynod falch o lywio’r digwyddiad ac yn falchach byth o glywed sylw agoriadol y Farwnes fod ymweld â Phrifysgol Caerdydd fel dod adre’n ôl. Amlinellodd y Farwnes ei gweledigaeth ar
Read more


Digwyddiad Myfyrio ar y REF, HEFCE

Posted on 26 Mawrth 2015 by Paul Jewell

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr HEFCE yn ddiweddar wedi cynnal eu digwyddiad myfyrio cyntaf ar y broses REF2014 a’r gwersi i’w dysgu. Cafodd y digwyddiad ei gynnal gan Madeleine Atkins (Prif Weithredwr) a David Sweeney (Cyfarwyddwr Ymchwil, Addysg a Chyfnewid Gwybodaeth) HEFCE ac roedd yn cynnwys cyflwyniadau gan y Gwir Anrhydeddus Greg Clark AS
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Mawrth 2015

Posted on 23 Mawrth 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd achos busnes ynghylch cynnig i ailddatblygu llawr cyntaf a llawr gwaelod adeilad Undeb y Myfyrwyr. Byddai’r achos, a noddwyd gan yr Athro Price, y Dirprwy Is-Ganghellor dros Brofiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd, ac a luniwyd gan Undeb y Myfyrwyr, yn gwella’r fynedfa i’r adeilad o Ffordd Senghennydd ac yn cael gwared ar
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Mawrth 2015

Posted on 16 Mawrth 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd achos busnes gan Goleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd a gynigiai y dylid creu biofanc newydd i Brifysgol Caerdydd. Byddai’r biofanc newydd yn cyfuno’r wyth biofanc gwahanol y mae’r Brifysgol yn eu gweithredu ar hyn o bryd. Byddai hefyd yn sicrhau llywodraethu cyson ac yn codi’r Brifysgol i’r un lefel â’i
Read moreGweithio gyda’n gilydd i gyflawni polisi da ar gyfer pawb

Posted on 3 Mawrth 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Roedd yn bleser bod yn bresennol ar gyfer digwyddiad ymylol ymchwil iechyd meddwl wedi ei arwain gan Brifysgol yng nghynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymru’r penwythnos hwn. Roedd y sesiwn, o’r enw “Combatting Stigma, Changing Lives: Driving New Approaches to Mental Health” yn dwyn ynghyd arbenigedd o’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, yn seiliedig yn
Read more


Trawsnewid dysgu ac addysgu yng Nghaerdydd : cymerwch ran!

Posted on 2 Mawrth 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Heddiw, rwyf wedi lansio galwad agored i’r gymuned academaidd am ddatganiadau o ddiddordeb mewn cyfrannu at bortffolio gwerth miliynau o bunnoedd o waith rwy’n ei arwain i drawsnewid profiad dysgu ac addysg y myfyrwyr a’r staff ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r Portffolio Newid Addysg yn cynnwys pedwar prif Raglen, pob un yn arwain cyfres o brosiectau:
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Mawrth 2015

Posted on 2 Mawrth 2015 by Mark Williams

Rhoes y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd y newyddion diweddaraf i’r Bwrdd am ganlyniadau etholiad Undeb y Myfyrwyr yn ddiweddar. Bellach, cawsai tîm swyddogion etholedig Undeb y Myfyrwyr ei gyhoeddi ar gyfer 2015/16. Bydd 86% ohonynt yn fenywod a 14% yn wrywod, sef cydbwysedd union groes i gydbwysedd y rhywiau yn y flwyddyn
Read more