Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cydweithrediad rhwng prifysgolion a busnesau dan arweiniad yr Athro Fonesig Ann Dowling

Mae’r berthynas rhwng y byd academaidd a busnes yn hanfodol i dwf economaidd y DU, gydag arloesi yn darparu’r ysgogiad deinamig ar gyfer ymchwil arloesol yn y dyfodol a datblygiadau masnachol.

Mae Arloesi, fodd bynnag, yn gofyn am amgylchedd maethlon o gyd-ddealltwriaeth ac adeiladu perthynas tymor hir. Fel y cyfryw, roeddem yn hynod falch o groesawu yn ddiweddar adolygiad yr Athro Fonesig Ann Dowling DBE FRS FREng, Cadeirydd Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau Llywodraeth y DU, i’r cydweithio rhwng y byd academaidd a byd busnes. Roedd y Fonesig Ann wedi dewis Prifysgol Caerdydd fel y lleoliad ar gyfer ei deialog agoriadol, ac roedd yn ddiddorol clywed gan arweinwyr busnes lleol ac academyddion eu profiadau yn rhyngweithio â’i gilydd.

Mynychodd cynrychiolwyr o amrywiaeth o sectorau economaidd (y cyfryngau, peirianneg ac elusen, i enwi dim ond rhai) y drafodaeth er mwyn rhannu eu barn ar yr ymgysylltiad rhwng y byd academaidd a diwydiant, yn ogystal ag i dynnu sylw at y llwyddiannau sylweddol roeddent wedi eu profi yn y blynyddoedd diwethaf. Roedd yna hefyd le i drafodaeth ar rai o’r ffyrdd y gallwn wella cysylltiadau, gyda llawer o awgrymiadau wedi eu rhoi ar sut y gall polisi’r llywodraeth wella cyfleoedd strategol. Roedd y digwyddiad yn llwyddiannus dros ben, gyda dadl atyniadol a gonest wedi ei symbylu gan wybodaeth sylweddol gan y rhai a oedd yn bresennol. Darparodd y lefel o brofiad ac arbenigedd yn yr ystafell fewnwelediad trawiadol ac addysgiadol i mewn i arloesi yn Ne Cymru, a bu’n gymorth i dynnu sylw at gyfleoedd y dyfodol ar gyfer y croes-beillio o ran gwaith ymchwil a chymwysiadau masnachol.

Fel tyst i hyn, mae un o’r cyfranogwyr, Phil George, perchennog Cwmni Cynhyrchu Teledu a Ffilm Annibynnol Green Bay a Chadeirydd Bwrdd Ymgynghorol y Prosiect Economi Greadigol wedi derbyn gwahoddiad gan y Fonesig Ann Dowling i ymuno â’r Grŵp goruchwylio’r adolygiad, gan eu bod yn awyddus i wella cynrychiolaeth o’r diwydiannau creadigol.

Yr hyn a oedd fwyaf o ddiddordeb i Brifysgol Caerdydd oedd ei fod wedi rhoi cyfle i ni wrando’n astud ar arweinwyr busnes blaenllaw ac i fyfyrio ar ein harferion ein hunain. Gall agor sianeli cyfathrebu o’r fath fod o fudd i ddatblygiad ein diwylliant ein hunain o arloesi ar draws y Brifysgol a bydd yn ein galluogi i wneud y mwyaf o’r effaith sylweddol, yn gymdeithasol ac yn academaidd, y gall ein hymchwil ei greu.