Month: Chwefror 2015

E-bost mis Chwefror yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 27 Chwefror 2015 by Colin Riordan

Annwyl Gydweithiwr Hoffwn gychwyn drwy roi’r newyddion diweddaraf i chi am fater y soniais amdano fis diwethaf, sef y toriadau a gynigiwyd gan Arlywydd newydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, i Raglen 2020. Erbyn hyn, €2.7bn yw’r gostyngiad arfaethedig, a bydd toriad o €221m yng nghyllid y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (yr ERC). Ysgrifennaf hwn ar
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Chwefror 2015

Posted on 23 Chwefror 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd fersiwn diwygiedig o’r Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf. Câi’r papur hwnnw’n awr ei gyflwyno i’r Cyngor. Cafodd y Bwrdd ddrafft o ymateb Prifysgol Caerdydd i Arolwg Diamond ynghylch ffioedd ac ariannu addysg uwch yng Nghymru. Cafodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf am yr amrywiol bortffolios newid a’u statws cyfredol. Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau
Read more
Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Chwefror 2015

Posted on 9 Chwefror 2015 by Mark Williams

Trafododd y Bwrdd yr amlinelliad o’r rhaglen ar gyfer Diwrnod Cwrdd-i-Ffwrdd GW4 sydd ar y gweill. Cafodd y Bwrdd y drafft o Arolwg Staff 2015. Nodwyd mai hwn fyddai’r trydydd arolwg. Nodwyd hefyd amlinelliad o’r cynigion ar gyfer prosesu ac adrodd ar yr arolwg ar ôl ei gynnal. Nodwyd ffurflen TRAC y Brifysgol. Câi’r wybodaeth
Read more


Heriau Arloesi

Posted on 5 Chwefror 2015 by Paul Jewell

Sut allwn ni harneisio ein gwybodaeth a’n harbenigedd i greu dyfodol gwell? Sut allwn ni gyflwyno system o arloesi parhaus ar draws y campws sy’n darparu partneriaethau parhaol, cynhyrchu ffyniant, ac un sy’n adeiladu ar ein heffaith yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil? Archwiliwyd yr her o ddod â chynlluniau mawr, beiddgar i ddwyn ffrwyth, sefydlu
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Chwefror 2015

Posted on 2 Chwefror 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a amlinellai feini prawf Dangosyddion Perfformiad Allweddol y Ffordd Ymlaen. Cytunwyd mai’r flwyddyn a ddylai fod yn flwyddyn sylfaen i holl feini prawf y Dangosyddion Perfformiad Allweddol fyddai 2012/13, h.y. y flwyddyn y cyrhaeddodd yr Is-Ganghellor. Adolygwyd papur a amlinellai risgiau lefel-uchel y Bwrdd. Cytunwyd y byddai’r gofrestr honno o risgiau’n
Read more


Dyfodol Caerdydd

Posted on 2 Chwefror 2015 by

Dyfodol Caerdyddyw rhaglen ddatblygu yr Is-Ganghellor ac mae’n gyfle i staff academaidd ddatblygu eu llwybrau gyrfa a helpu i gyfrannu at lywio dyfodol y Brifysgol. Mae’r rhaglen yn rhedeg am flwyddyn ac yn cynnwys prosiect grŵp, ac mae noddwr i bob prosiect. Pleser mawr yw noddi’r ddau brosiect eleni. Mae’r naill yn astudio cydraddoldeb ac
Read more