Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Addysg Uwch i’r Genedl

Heddiw mynychais Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Roedd yn gyfle da i gwrdd ag aelodau Cyngor CCAUC yn ogystal â chymheiriaid o brifysgolion eraill yng Nghymru. Roedd cyffro mawr ynghylch pa mor dda yr oedd Sefydliadau Addysg Uwch Cymru (SAU) wedi perfformio yn y REF 2014. Nododd David Allen, Cadeirydd CCAUC fod “traean o’n hymchwil mewn gwirionedd yn arwain y ffordd ar draws y byd, a hanner arall yn cael cryn barch yn rhyngwladol … mater o bwys enfawr ar gyfer ein prifysgolion. Mae prifysgolion yng Nghymru hefyd wedi cael eu cydnabod am y cyfraniadau trawiadol maent yn eu gwneud y tu allan i’r byd academaidd, gyda hanner y gwaith a gyflwynwyd yn cael ‘effaith sy’n arwain y byd’ ar fywydau pob un ohonom”.   Mae’n dda nodi bod Prifysgol Caerdydd wedi perfformio’n rhagorol ar y dangosydd effaith ac wedi ei gosod yn yr 2il safle yn y DU yn ogystal â chael ei gosod y 5ed prifysgol yn y DU yn seiliedig ar ansawdd yr ymchwil.

Yr her yn awr yw i ni i gyd wella a fydd yn arbennig o heriol o ystyried yr hinsawdd ariannol bresennol ar gyfer AU yng Nghymru. Achubais ar y cyfle i godi’r mater o gyllid ar gyfer Ôl-raddedigion a addysgir yng Nghymru ac ar gyfer myfyrwyr sy’n hanu o Gymru, rhywbeth a fydd heb amheuaeth yn nodwedd o fewn ymatebion sefydliadol i Adolygiad Diamond.

Yn y cyfarfod hefyd lansiwyd Addysg Uwch i’r Genedl, adroddiad cynhwysfawr ar yr hyn y mae prifysgolion Cymru yn ei wneud i Gymru. Mae’n edrych ar sut mae SAUau yng Nghymru yn cyfrannu at yr economi, twf, cynaliadwyedd, gofal iechyd, cymunedau, diwylliant a llawer o feysydd eraill sy’n bwysig i ddatblygiad y wlad. Mae’n amlwg bod newid sylweddol wedi bod yng Nghymru, ac mae angen i ni fod yn hyderus wrth gyfathrebu hynny.