Month: Ionawr 2015

E-bost mis Ionawr yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 30 Ionawr 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Gadewch i mi ddechrau’r e-bost cyntaf hwn yn 2015 drwy longyfarch amryw o’n cydweithwyr. Gwn fod llawer o bobl yn y Brifysgol a thu hwnt wrth eu bodd o glywed bod yr Athro Terry Rees wedi’i dyrchafu’n Fonesig yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd. Mae Terry wedi gwneud cyfraniad gwirioneddol eithriadol nid yn unig
Read more


Caerdydd a Tsienia

Posted on 30 Ionawr 2015 by Charlotte Rogers

Fel sydd wedi’i nodi yn Y Ffordd Ymlaen 2012-17, nod y Brifysgol yw bod yn gyson ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd. Ochr yn ochr â hynny, bydd Prifysgol Caerdydd yn cael ei chydnabod fel prifysgol ryngwladol sydd o fudd i Gymru.   Mae partneriaethau yn hanfodol er mwyn datblygu ein gweithgareddau a’n
Read more


Ei Huchelder, y Dywysoges Frenhinol, yn ymweld i ddathlu 50 mlynedd o therapi galwedigaethol

Posted on 29 Ionawr 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Roeddwn wrth fy modd cael bod yn rhan o ddigwyddiadau heddiw i nodi 50 mlynedd o Therapi Galwedigaethol (OT) ym Mhrifysgol Caerdydd. Archwiliodd y gynhadledd undydd sut y mae addysg OT wedi esblygu, yn ogystal â’r cyfraniad allweddol y mae cyn-fyfyrwyr OT Caerdydd wedi ei wneud i ddatblygiad sylfaen y dystiolaeth glinigol. Roedd yn hyfryd
Read more


Y Bobl a’r Blaned

Posted on 28 Ionawr 2015 by

Tablau cynghrair sy’n cael y sylw i gyd ar hyn o bryd ac er nad oes dim dal arnyn nhw bob tro, maen nhw’n un ffordd y mae’r byd y tu allan yn ein barnu ni. Mae’n galondid mawr, felly, pan wnawn ni’n dda ac mae’n bwysig dathlu hynny. Tynnodd fy mlog diwethaf sylw at
Read more


Gyrru arloesedd mewn busnesau bach a chanolig

Posted on 28 Ionawr 2015 by Claire Sanders

Cynhaliodd Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd ddigwyddiad gorlawn ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaCh). Fe’i trefnwyd gyda Rhwydwaith Vision2020, llwyfan cydweithio ar gyfer sefydliadau ymchwil a chwmnïau sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Horizon 2020 a ariennir gan yr UE. Mae Prifysgol Caerdydd yn un o sylfaenwyr Vision 2020, ynghyd â 36 o brifysgolion a
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Ionawr 2015

Posted on 26 Ionawr 2015 by Mark Williams

Cyhoeddodd yr Is-Ganghellor y bydd Ms T J Rawlinson, y Cyfarwyddwr Datblygu newydd, yn ymuno â Bwrdd Gweithredol y Brifysgol pan ddaw hi i’w swydd ar 2 Chwefror. Nodwyd mai’r brif elfen yn yr ailfynegiad nesaf o’r Ffordd Ymlaen fyddai dod o hyd i ffynhonnell arall o incwm ac y bydd y Cyfarwyddwr Datblygu yn
Read more


Addysg Uwch i’r Genedl

Posted on 22 Ionawr 2015 by Jayne Sadgrove

Heddiw mynychais Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Roedd yn gyfle da i gwrdd ag aelodau Cyngor CCAUC yn ogystal â chymheiriaid o brifysgolion eraill yng Nghymru. Roedd cyffro mawr ynghylch pa mor dda yr oedd Sefydliadau Addysg Uwch Cymru (SAU) wedi perfformio yn y REF 2014. Nododd David Allen, Cadeirydd CCAUC
Read more


Canolfan Wybodaeth Academia Europaea (AE) yng Nghaerdydd

Posted on 21 Ionawr 2015 by Paul Jewell

Roeddem yn falch iawn o gynnal ymweliad gan yr Athro Sierd Cloetingh, Llywydd Academia Europaea, corff ymchwil anllywodraethol mawreddog sy’n cynrychioli gwyddonwyr blaenllaw ac ysgolheigion o bob rhan o Ewrop. Cyhoeddodd yr Athro Cloetingh fwriad yr AE i sefydlu Canolfan Wybodaeth yn y Brifysgol i godi ymwybyddiaeth o ragoriaeth ymchwil prifysgolion Cymru er mwyn ysgogi
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Ionawr 2015

Posted on 19 Ionawr 2015 by Mark Williams

Adolygodd y Bwrdd bapur a amlinellai’r cynnydd o ran datblygu Sefydliadau Ymchwil (URIs) newydd i’r Brifysgol. Yn ei gyfarfod ar 7 Gorffennaf 2014, cymeradwyodd y Bwrdd mewn egwyddor ddatblygu pedwar URI newydd ac adnewyddu’r rhai presennol ar yr amod y cyflawnid cerrig milltir penodedig yn llwyddiannus. Rhoes y papur y wybodaeth ddiweddaraf am yr URIs
Read more


Caerdydd a’r Bobl sy’n Gadael Gofal

Posted on 15 Ionawr 2015 by Rhian Davies

Mae Strategaeth Y Ffordd Ymlaen 2012-17 yn amlinellu ymrwymiad Prifysgol Caerdydd at ddenu’r myfyrwyr gorau a’r mwyaf galluog o bob rhan o gymdeithas, gan ganolbwyntio’n benodol ar y grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Mae’r Brifysgol yn sylweddoli bod angen penodol i gynorthwyo myfyrwyr o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli drwy gydol eu cyfnod fel myfyrwyr i wneud
Read more