Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Rhagfyr 2014

8 Rhagfyr 2014
 • Cafodd y Bwrdd bapur ar y ddeddfwriaeth newydd ynghylch Rhannu Absenoldeb Rhiant. Nodwyd i’r Rheoliadau ynghylch Rhannu Absenoldeb Rhiant ddod i rym ar 1 Rhagfyr 2014 a’u bod yn gymwys i famau/tadau (neu eu partneriaid) babanod y disgwylir iddynt gyrraedd ar neu ar ôl 5 Ebrill 2015 neu a gyplysir neu a osodir i’w mabwysiadu ar ôl y dyddiad hwnnw. Dywed y ddeddfwriaeth y byddai gan staff cymwys, o 5 Ebrill 2015 ymlaen, yr hawl i rannu hyd at 52 o wythnosau o absenoldeb i ofalu am eu plentyn (llai’r cyfnod y mae’r fam wedi’i dreulio ar absenoldeb mamolaeth) a rhannu 37 wythnos o dâl y rhieni. Cytunodd y Bwrdd i gymeradwyo tâl statudol o dan y Rheoliadau ynghylch Rhannu Absenoldeb Rhiant. Cytunwyd hefyd i wneud gwaith pellach i werthuso cynllun gwell a fyddai, o bosibl, yn ddrych i’r ddarpariaeth yn y Cynllun Mamolaeth ac yn unol â’r gwaith a wneir gydag Athena SWAN.
 • Cafodd y Bwrdd y Fframwaith Llywodraethu diwygiedig.  Cymeradwyodd ef y diwygiadau sy’n cymryd i ystyriaeth y newidiadau a awgrymwyd ynghynt gan y Bwrdd yn 2013/14 o ran addasu telerau swydd deiliaid uwch-swyddi a sicrhau bod y broses o benodi Dirprwy Is-Gangellorion thematig yn gyson â phroses benodi Dirprwy Is-Gangellorion/Penaethiaid Colegau.
 • Cafodd a chymeradwyodd y Bwrdd ddrafft o ymateb y Brifysgol i alwad Llywodraeth Cymru am dystiolaeth i’w hadolygiad o’r buddsoddi mewn addysg broffesiynol ym maes iechyd. Mae’r Adolygiad yn amlinellu amryw o faterion penodol sydd i gael sylw:
 • Natur y buddsoddiad presennol mewn addysg gweithwyr iechyd proffesiynol – yr hyn yr ydym yn ei gyllido, ac a yw hynny’n darparu’r gefnogaeth sydd ei hangen ar weithlu gofal iechyd Cymru;
 • Yr enillion ar y buddsoddiad hwnnw;
 • Y trefniadau presennol ar gyfer cynllunio yn y tymor canolig a’r tymor hwy yn y GIG ac a yw’r rhain yn hwyluso gweithio ar sail amlbroffesiynol;
 • I ba raddau y byddai cymhellion a/neu amodau yn cynorthwyo addysg, hyfforddiant a chadw gweithwyr iechyd proffesiynol ledled Cymru;
 • Y modd y mae anghenion a safonau gofal iechyd yn cynorthwyo cynllunio, dylunio rolau, a chomisiynu addysg

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

 • Adroddiad ar Weithgareddau Ymgysylltu
 • Adroddiad ar Weithgareddau Rhyngwladol
 • Adroddiad Misol ar Weithgareddau Ymchwil ac Arloesi