Month: Rhagfyr 2014


Arloesedd ac ymgysylltu blaengar

Posted on 16 Rhagfyr 2014 by Paul Jewell

Roedd yn wych gweld cymaint o staff yn y Prif Adeilad ddoe ar gyfer y lansiad mewnol o’n prosiectau ymgysylltu blaenllaw. Roedd rhai ohonoch yn syml yn awyddus i ddarganfod mwy am ein cynlluniau i helpu i drawsnewid cymunedau yng Nghymru a thu hwnt, tra bod eraill eisiau gwybod sut y gallent gymryd rhan. Mae’r
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Rhagfyr 2014

Posted on 15 Rhagfyr 2014 by Mark Williams

Hysbyswyd y Bwrdd fod dwy o fentrau’r Brifysgol wedi ennill gwobrau yng Ngwobrau Arloesi MediWales yn ddiweddar, sef Canolfan Arloesi Clwyfau Cymru ac Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru (WIMAT). Cyflwynwyd i’r Bwrdd bapur a amlinellai gynllun gweithredu a nodai gamau penodol y gellid eu cymryd yn ystod y flwyddyn academaidd gyfredol i wella perfformiad yr
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Rhagfyr 2014

Posted on 8 Rhagfyr 2014 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur ar y ddeddfwriaeth newydd ynghylch Rhannu Absenoldeb Rhiant. Nodwyd i’r Rheoliadau ynghylch Rhannu Absenoldeb Rhiant ddod i rym ar 1 Rhagfyr 2014 a’u bod yn gymwys i famau/tadau (neu eu partneriaid) babanod y disgwylir iddynt gyrraedd ar neu ar ôl 5 Ebrill 2015 neu a gyplysir neu a osodir i’w mabwysiadu
Read more


Deall ein heriau

Posted on 5 Rhagfyr 2014 by

Roedd fy nghyd-aelodau ar Fwrdd Gweithredol y Brifysgol wedi dweud wrthyf fod cynnal un o weithdai‘r Ffordd Ymlaen – Gwneud iddo Ddigwydd, yn llawn hwyl. Fodd bynnag, yr oeddwn yn dal i fod ychydig yn nerfus. Ar ôl dim ond chwe mis yng Nghaerdydd roeddwn yn ofni na fyddai gennyf y wybodaeth sefydliadol angenrheidiol i
Read more


Rhwydweithiau Arloesi

Posted on 5 Rhagfyr 2014 by Paul Jewell

Roedd yn wych gweld cymaint o staff yn y Prif Adeilad ddoe ar gyfer y lansiad mewnol o’n prosiectau ymgysylltu blaenllaw. Roedd rhai ohonoch yn syml yn awyddus i ddarganfod mwy am ein cynlluniau i helpu i drawsnewid cymunedau yng Nghymru a thu hwnt, tra bod eraill eisiau gwybod sut y gallent gymryd rhan. Mae’r
Read more


Ymgysylltu â’r Almaen

Posted on 5 Rhagfyr 2014 by Colin Riordan

Oherwydd fy nghefndir academaidd a’m Halmaeneg rhugl, bydda i’n aml yn cael gwahoddiad gan brifysgol neu ryw gorff arall sy’n ymwneud ag addysg uwch i fynd ar ymweliadau byr â’r Almaen. Mae’n gyfle pellach i dynnu sylw at Gaerdydd a chodi syniadau gan bobl eraill yn ogystal â chyfrannu o’r hyn rwyf wedi’i ddysgu o
Read more


Cinio Blynyddol CBI Cymru

Posted on 4 Rhagfyr 2014 by Paul Jewell

Mae Cinio CBI Cymru yn ddigwyddiad blynyddol pwysig yn y calendr, fel rhan o’r ymgysylltiad parhaus gyda sefydliadau busnes yng Nghymru. Fel arfer, cynhaliais fwrdd yn y cynulliad eleni, a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, ar 4 Rhagfyr. Mae’r cinio yn denu arweinwyr busnes, gweinidogion a’r cyfryngau yng Nghymru ac mae’n achlysur i ddathlu busnes
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 1 Rhagfyr 2014

Posted on 1 Rhagfyr 2014 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd ddiweddariad o’r achos busnes dros y Fframwaith Diogelwch Gwybodaeth (yr ISF). Cytunodd y Bwrdd i ariannu’r cais am gyllid cyfalaf ychwanegol a chytunodd y byddai angen rhoi’r cronfeydd refeniw busnes-fel-arfer ar waith drwy’r rownd nesaf o gynllunio, perfformio a chyllidebu. Cytunwyd ar gyflwyniad y Brifysgol i CCAUC ynghylch Ymgysylltu â Chynllunio Strategol.
Read more