Month: Tachwedd 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 17 Tachwedd 2014

Posted on 17 Tachwedd 2014 by Mark Williams

Cynhaliwyd cyfarfod byr o’r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd drafodaeth fer ynghylch cynnydd Prif Gynllun yr Ystadau a chytunodd y byddai angen cynnal trafodaeth bellach yn y cyfarfod nesaf. Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn: Y Newyddion Diweddaraf am y System Arloesi Adroddiad Misol y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd
Read moreColeg newydd ar y Cyd ar gyfer Astudiaethau Tsieineaidd

Posted on 13 Tachwedd 2014 by

Heddiw, mynychais ddigwyddiad arwyddo cytundeb newydd gyda Phrifysgol Normal Beijing. Mae’r cytundeb, a lofnodwyd gan ein His-Ganghellor a Llywydd y BNU, yn gosod y sylfeini ar gyfer datblygu Coleg newydd ar y Cyd, Coleg Tsieineaidd Normal-Caerdydd Beijing.   Bydd y Coleg hwn yn gartref i raglen flaenllaw, gradd ddeuol mewn Astudiaethau Tsieineaidd, gyda myfyrwyr yn
Read moreDarlith nodedig Hadyn Ellis

Posted on 13 Tachwedd 2014 by Colin Riordan

Daeth Shami Chakrabarti, Cyfarwyddwraig Liberty, y mudiad hawliau dynol ac iawnderau sifil, i’r Brifysgol ar 13 Tachwedd i draddodi darlith flynyddol Hadyn Ellis. Mae Shami newydd gyhoeddi llyfr o’r enw On Liberty, sef teitl ei darlith. Siaradodd hi’n ddifyr, yn angerddol ac yn hynod effeithiol wrth amddiffyn pwysigrwydd eithriadol diogelu hawliau dynol sylfaenol – nid
Read moreY Ffordd Ymlaen – Gwneud iddo Ddigwydd

Posted on 12 Tachwedd 2014 by Mark Williams

Hyd yn hyn, mae ychydig dros 300 o aelodau o staff wedi bod yng ngweithdai Y Ffordd Ymlaen – Gwneud iddo Ddigwydd. Gan fod yr adborth ar sesiynau 2013/14 wedi bod mor gadarnhaol, mae’r Brifysgol wedi penderfynu rhedeg rhaglen debyg yn ystod 2014/15. Y gwahaniaeth mawr eleni yw bod gwahoddiad i chi gyd wneud cais,
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Tachwedd 2014

Posted on 10 Tachwedd 2014 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd ddrafft o ymateb y sefydliad i arolwg HEFCE a wahoddai fynegi barn am system ryngwladol o asesu ymchwil, a chytunwyd ar y drafft hwnnw. Cytunodd y Bwrdd ar Y Ffordd Ymlaen : Cynnydd tuag at y targedau, blaengynllun yr achos busnes, a’r fersiwn diweddaraf o ddogfennau’r Cynllun Gweithredu i’w cyflwyno i’r Pwyllgor
Read more


Cyfarfod o Fwrdd Rheoli DECIPHer

Posted on 7 Tachwedd 2014 by

Heddiw, fe gadeiriais gyfarfod o Fwrdd Rheoli DECIPHer. Ystyr DECIPHer yw Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth er lles Iechyd y Cyhoedd ac mae’n bartneriaeth strategol rhwng prifysgolion Caerdydd, Bryste ac Abertawe. Mae ei ymchwil yn hoelio sylw ar dri maes allweddol sy’n ymwneud ag iechyd pobl ifanc: tybaco, alcohol a chyffuriau; gordewdra, gweithgarwch corfforol a
Read more


Cardiff Futures

Posted on 5 Tachwedd 2014 by Claire Sanders

Ers ymuno â Phrifysgol Caerdydd, rwyf wedi cael fy nharo gan yr amser a’r ymdrech a roddir i ddatblygiad staff. Un o amryw fanteision y rhaglenni hyn yw’r cyfle i gwrdd â chydweithwyr o bob rhan o’r Brifysgol. Roedd hyn yn sicr yn wir yng nghinio nos Cardiff Futures ar ddydd Mercher 5 Tachwedd. Cafodd
Read more