Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Tachwedd 2014

10 Tachwedd 2014
From left to right: Professor Patricia Price, Claire Sanders, Professor Hywel Thomas, Professor Dylan Jones, Professor Elizabeth Treasure, Professor Colin Riordan, Jayne Dowden, Professor George Boyne, Mike Davies and Professor Karen Holford.
From left to right: Professor Patricia Price, Claire Sanders, Professor Hywel Thomas, Professor Dylan Jones, Professor Elizabeth Treasure, Professor Colin Riordan, Jayne Dowden, Professor George Boyne, Mike Davies and Professor Karen Holford.
  • Cafodd y Bwrdd ddrafft o ymateb y sefydliad i arolwg HEFCE a wahoddai fynegi barn am system ryngwladol o asesu ymchwil, a chytunwyd ar y drafft hwnnw.
  • Cytunodd y Bwrdd ar Y Ffordd Ymlaen : Cynnydd tuag at y targedau, blaengynllun yr achos busnes, a’r fersiwn diweddaraf o ddogfennau’r Cynllun Gweithredu i’w cyflwyno i’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau a’r Cyngor.
  • Nodwyd ei bod hi’n hawdd gosod templed i’r staff ei ddefnyddio i sefydlu llofnod e-bost dwyieithog ynghyd â thestun a awgrymir ar gyfer neges ddwyieithog ‘allan o’r swyddfa’ a neges ‘Ysgrifennwch ataf yn Gymraeg neu’n Saesneg’. Cytunwyd y câi’r wybodaeth honno’i chynnwys yn y crynhoad nesaf ac y câi rheolwyr llinell gais i raeadru’r wybodaeth gan ddisgwyl i’r holl staff gydymffurfio â hi.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

  • Adroddiad ar Weithgareddau Ymgysylltu
  • Adroddiad ar Weithgareddau Rhyngwladol
  • Adroddiad ar Weithgareddau Ymchwil ac Arloesi