Skip to main content

Briffiadau

Caerdydd a’r Gymraeg

15 Hydref 2014

O boblogaeth o 36,000 o aelodau o staff a myfyrwyr, mae’r Brifysgol yn ymfalchïo bod yma ryw 4000 o siaradwyr Cymraeg rhugl.

Mae ein hymrwymiad i ddiwylliant Cymru, y mae cyflwr yr iaith yn dibynnu cymaint arno, wedi’i amlinellu yn Y Ffordd Ymlaen 2012-17. Yma dywedir mai ein huchelgais yw bod yn sefydliad sy’n “arwain y byd”, sydd, yn ogystal ag anelu at ragoriaeth ymchwil, yn cyflawni “ei rwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru a’r byd.”

Enghraifft o’r ffordd rydym yn cyflawni ein rhwymedigaeth i’r Gymraeg yw ein Cynllun Iaith Gymraeg a ddiweddarwyd yn ddiweddar. Cafodd ei gyflwyno ledled y Brifysgol ym mis Mehefin. Dogfen statudol yw’r Cynllun a baratowyd o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 19993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006.

Mae’r Cynllun a gafodd gefnogaeth Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a’i amlygu’n enghraifft o arfer dda, yn dweud wrth staff a myfyrwyr sut byddwn yn parhau i weithio i wreiddio’r Gymraeg yn ein diwylliant, ein darpariaeth addysgol a’n harferion gweithio.

Prif nod y Cynllun yw newid agwedd tuag at y Gymraeg a mynd ati i hyrwyddo’r egwyddor na fydd y Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg wrth ymdrin â staff y Brifysgol, myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr, yn ogystal â’r cyhoedd.

Hefyd un o nodau’r Cynllun yw sicrhau bod gennym ddigon o staff sy’n siarad Cymraeg i ateb anghenion ein myfyrwyr ac aelodau’r cyhoedd, gan gydnabod a darparu unrhyw anghenion hyfforddi sydd gan staff.

Darllenwch  yma i gael rhagor o wybodaeth am sut mae’r Cynllun Iaith Gymraeg yn effeithio arnoch chi, neu gwyliwch y fideo a wnaethon ni sy’n dangos staff a myfyrwyr yn rhannu eu profiadau’n defnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau a’u hastudiaethau bob dydd.

Gwybodaeth a dolenni defnyddiol:

Rydym bellach yn cynnig 118 o fodiwlau i fyfyrwyr, y gellir eu hastudio’n gyfan gwbl neu’n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg, ar draws ystod eang o bynciau gan gynnwys y Gyfraith, Gofal Iechyd, Meddygaeth, Mathemateg, y Biowyddorau, Athroniaeth, Newyddiaduraeth a’r Gymraeg.

Mae gennym gynlluniau cyffrous i ddatblygu llawer mwy o gyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg y gallwch ddarllen amdanyn nhw ar dudalen cangen Caerdydd gwefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

I fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu neu wella eu sgiliau Cymraeg, rydym yn cynnig amrywiaeth o fodiwlau er mwyn dysgu Cymraeg yn rhan o’u rhaglen astudio, neu wrth ei hochr, gan gynnwys modiwlau annibynnol i ddechreuwyr a chymorth i sefyll Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gyda chyfleoedd dysgu allgyrsiol pellach drwy raglen “Cymraeg i Bawb” sydd ar y gweill ar hyn o bryd.

Gallwn gynnig cyfle i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg ymgeisio am lety sydd wedi’i neilltuo’n benodol i siaradwyr Cymraeg mewn dwy neuadd breswyl: Llys Senghennydd a Gogledd Tal-y-bont.

Mae gan Undeb y Myfyrwyr Swyddog y Gymraeg, a’i rôl yw cynrychioli buddiannau myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn yr Undeb ei hun ac ar draws y Brifysgol yn ei chyfanrwydd.

Dydy hi byth yn rhy hwyr i ddysgu Cymraeg – rydym yn cynnig nifer o gyrsiau ‘Cymraeg i Oedolion ar gyfer ystod o alluoedd o ddechreuwyr pur i ddysgwyr hyfedr.

I gael rhagor o gyngor ac arweiniad am ystod lawn gwasanaethau Cymraeg/dwyieithog y Brifysgol a’r cymorth sydd ar gael, cysylltwch â thîm y Gymraeg.