Newyddion yr Is-Ganghellor

Adolygiad Diamond o Gyllido Addysg Uwch

Yn ôl yng Nghaerdydd heddiw fe es i’r trydydd cyfarfod o Adolygiad Syr Ian Diamond o Gyllido Addysg Uwch yng Nghymru. Fe sefydlodd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis AC, yr adolygiad yng ngwanwyn 2014. Fel cadeirydd Prifysgolion Cymru (Addysg Uwch Cymru gynt), rwy’n aelod o’r panel. Bydd canlyniadau’r adroddiad ynghylch sut y caiff addysg uwch ei chyllido yn y dyfodol yn hollbwysig i’r ffordd y gweithredwn ni fel Prifysgol ar ôl 2016. Bydd yr adolygiad yn cynhyrchu crynodeb ffeithiol o’r dystiolaeth yn ystod hydref 2015. Caiff yr adroddiad terfynol, gan gynnwys yr argymhellion terfynol, ei gyhoeddi ym mis Medi 2016.  Ymhlith blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer yr adolygiad mae:

  • sicrhau bod mwy o bobl yn cael y cyfle i fanteisio ar addysg uwch – a bod angen sicrhau bod hynny’n un o amcanion craidd unrhyw system yn y dyfodol, a bod y system ei hun yn flaengar ac yn deg;
  • sicrhau bod yr angen am sgiliau yng Nghymru yn cael ei ddiwallu;
  • cryfhau’r ddarpariaeth ran-amser ac ôl-radd yng Nghymru; a
  • sicrhau cynaliadwyedd ariannol yn y tymor hir.

I weld manylion llawn aelodau’r panel a chylch gorchwyl yr adolygiad, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.