Month: Medi 2014

Uwchgynhadledd y Bwrdd Clinigol

Posted on 24 Medi 2014 by

Heddiw fe es i Uwchgynhadledd Bwrdd Clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Neuadd y Ddinas. Ar ei ôl, cynhaliwyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol gyda’r hwyr. I gael gwybod rhagor am aelodau’r Bwrdd neu am Fwrdd Iechyd y Brifysgol, gweler eu gwefan.
Read more


Partneriaeth â KU Leuven

Posted on 22 Medi 2014 by Colin Riordan

Roeddllofnodi cytundeb i gydweithredu â Phrifysgol Leuven ar 22 Medi yn ddigwyddiad nodedig i Brifysgol Caerdydd. Bydd y bartneriaeth yn cynyddu’n hincwm ymchwil, yn creu cynlluniau newydd i gydweithio ar ymchwil ac yn cynnig rhagor o gyfle i fyfyrwyr a staff astudio ac addysgu dramor. Teithiais i Wlad Belg gyda’m cyd-aelodau o’r Bwrdd, yr Athro
Read more


Caerdydd ac Ehangu Mynediad

Posted on 21 Medi 2014 by Mark Williams

Mae cyfeiriad strategol y Brifysgol, fel y’i cyflwynir yn Y Ffordd Ymlaen 2012-17, a Strategaeth ategol Addysg a Mynfyrwyr yn datgan y bydd Caerdydd yn recriwtio’r myfyrwyr mwyaf disglair o bob rhan o gymdeithas, gan ganolbwyntio’n benodol ar grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli. Ehangu Mynediad (EM) yng Nghaerdydd sy’n gyfrifol am recriwtio a chadw myfyrwyr o amrywiaeth fawr o
Read more


Sesiwn Sefydlu gan y Brifysgol

Posted on 16 Medi 2014 by Colin Riordan

Ar ôl cael fy sefydlu’n aelod o Fwrdd Comisiwn Fulbright ddoe, braf oedd cael arwain y sesiwn sefydlu i staff newydd ym Mhrifysgol Caerdydd heddiw. Bydda i’n hoffi cyflwyno’r sesiwn sefydlu pryd bynnag y gallaf. Mae’n wych cael cyfarfod â staff newydd, eu cyflwyno i’r Brifysgol ac ateb eu cwestiynau. Byddwn ni’n cynnal sesiwn sefydlu
Read more


Fy Sefydlu’n Aelod o Gomisiwn Fulbright

Posted on 15 Medi 2014 by Colin Riordan

Nod Comisiwn Fulbright, a sefydlwyd ym 1948, yw meithrin dealltwriaeth ddiwylliannol drwy gyfrwng cyfnewidiadau addysgol rhwng Prydain a’r Unol Daleithiau. Cefais gais ar ddiwedd y flwyddyn academaidd ddiwethaf i fod yn aelod o Fwrdd y Comisiynwyr. Pleser mawr oedd derbyn gan fod meithrin cysylltiadau cyfnewid addysgol yn beth pwysig iawn i mi am ei fod
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Medi 2014

Posted on 15 Medi 2014 by Mark Williams

Ym mis Gorffennaf, cyflwynodd Undeb y Myfyrwyr Gyflwyniad Ysgrifenedig Myfyrwyr 2014 i’r Cyngor. Ynddo, nodwyd eu strategaeth ar gyfer y flwyddyn academaidd 2014/15. Trafodwyd ymateb drafft y Brifysgol gan y Bwrdd, a chaiff ei gyflwyno i’r Cyngor ym mis Hydref 2014. Nodwyd bod ymateb y Brifysgol, am y tro cyntaf, yn cynnwys crynodeb o’r cynnydd
Read moreCyfarfodydd GW4

Posted on 11 Medi 2014 by

Teithiais i Brifysgol Exeter heddiw i gyfarfod â chydweithwyr o’n cynghrair GW4ar gyfer cyfarfod o’r Bwrdd. Cytunwyd i ddatblygu strategaeth pum-mlynedd i’r gynghrair. Yn y prynhawn, eisteddais ar banel llif-gwaith Adeiladu Cymunedau GW4 i adolygu’r ceisiadau i’r gronfa cychwyn a chyflymu. Cytunwyd i ddyfarnu cyllid i 13 o geisiadau cychwyn a phum cais cyflymu, cyfanswm
Read more


Cyfarfod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Posted on 9 Medi 2014 by

Treuliais heddiw mewn cyfarfod diwrnod-cyfan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn Mynydd Bychan. Gan fy mod i’n Aelod Annibynnol o’r Bwrdd, bydda i’n mynd i lu o ddigwyddiadau fel hwn yn ystod y flwyddyn. Dyma’r cyfarfod cyntaf o’r Bwrdd oddi ar wyliau’r haf a bu’n gyfle i mi ailgysylltu â’n cydweithwyr o’r Bwrdd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Medi 2014

Posted on 8 Medi 2014 by Mark Williams

Astudiodd y Bwrdd ganlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (yr NSS) ar gyfer 2014. Yng nghategori ‘bodlonrwydd cyffredinol’ yr NSS cafodd Caerdydd sgôr, ar gyfartaledd, o 89%, sef yr un canlyniad â’r flwyddyn cynt. Nodwyd i CPLAN gael 100%. Yn y categori ‘asesu ac adborth’, yr oedd y cyfartaledd wedi codi 3% i 69%, y naill
Read more