Skip to main content

Newyddion yr Is-GanghellorY Ffordd Ymlaen

Y Ffordd Ymlaen

26 Medi 2014

Mae’r rhifyn hwn o Blas yn rhoi’r newyddion diweddaraf ichi am ddiwygiad diweddar Y Ffordd Ymlaen. Mae’n esbonio arwyddocâd cynyddol arloesedd ac yn rhoi manylion ichi am ein Gŵyl Arloesedd ‘Camu Ymlaen/Fast Forward’. Hefyd mae’n esbonio rhai o’r prosiectau a ddeilliodd o sesiynau Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd y llynedd ac yn esbonio newid allweddol yng ngweithdai eleni.

Mae diwygiad Y Ffordd Ymlaen yn adlewyrchu newidiadau yn yr amgylchedd allanol. Nid yw unrhyw un o’r targedau uchel a osodon ni i’n hunain o ran perfformiad y Brifysgol wedi newid.  Yr hyn sydd wedi newid, yn y cyhoeddiad newydd diwygiedig, yw’r ffocws ar arloesedd.

Mae gan Brifysgol Caerdydd ddiwylliant arloesedd ffyniannus ers tro. Mae System Arloesi Caerdydd, sydd bellach yn rhan o Y Ffordd Ymlaen, yn adeiladu ar hyn. Mae’n cynnig buddsoddiad sawl miliwn o bunnoedd i gyflwyno gweledigaeth er mwyn rhoi’r un parch i’n gweithgareddau arloesi ag a roddir i’n haddysgu a’n hymchwil. Gan weithio ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol a’r gymdeithas ehangach, byddwn yn dynfa o ran menter, creadigedd ac arloesedd i’r dinas-ranbarth. Mae’r strategaeth ddiwygiedig yn nodi sut rydym yn bwriadu gyrru twf yn rymus ac mae’n mynd i’r afael â heriau polisi, gwyddonol ac economaidd y dyfodol.

Mae Y Ffordd Ymlaen yn mynd â ni i 2017 ac rwy’n fodlon â’r cynnydd rydym yn ei wneud.

Y Ffordd Ymlaen: Mae gweithdai Gwneud iddo Ddigwydd wedi bod yn rhan allweddol o’r cynnydd hwn. Unwaith y mis, gydol 2013/14, cynhaliodd aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol (UEB) weithdy deuddydd. Roedd hon yn fenter a gyflwynais i helpu staff i ymgysylltu â’n gweledigaeth strategol. Fi arweiniodd y sesiwn gyntaf gyda phob aelod o’r Bwrdd yn cymryd rhan, a chynhaliwyd y sesiynau dilynol ar yr un patrwm.

Rwy’n sylweddoli nad yw hi’n hawdd cymryd diwrnodau i ffwrdd o’r swyddfa, ond rwy’n credu y gallant fod yn ddefnyddiol o dro i dro. Mewn gwirionedd, yr adborth a gawson ni o bob sesiwn oedd bod yr ‘amser i ffwrdd’ yn werthfawr ac yn fuddiol.  Rhoddodd y sesiynau amser a lle i staff edrych ar Y Ffordd Ymlaen, archwilio’r pedair thema, eu cysylltu â’u meysydd gwaith a deall yr effaith ar feysydd eraill.  Gwn fod pob un o’m cydweithwyr ar y Bwrdd wedi mwynhau hwyluso’r sesiynau, ac roedd y rhai a gymerodd ran yn gwerthfawrogi cael cwrdd â phobl o bob rhan o’r Brifysgol. Gwelwyd bod y cyfle i ddod i adnabod cydweithwyr o feysydd nad oedd ganddyn nhw gysylltiad â nhw fel arfer – boed rhai academaidd neu broffesiynol – yn arbennig o werthfawr.

Hyd yma mae ychydig dros 300 aelod o staff wedi bod ar y rhaglen. Gan i’r adborth fod mor gadarnhaol, rydym wedi penderfynu rhedeg rhaglen debyg yn ystod 2014/15. Y gwahaniaeth mawr eleni yw bod gwahoddiad i bawb ymgeisio os ydych chi’n dymuno hynny. Y llynedd gofynnwyd i Benaethiaid Colegau a Phenaethiaid isadrannau Gwasanaethau Proffesiynol enwebu staff; eleni cewch eich enwebu eich hun. Felly os nad aethoch chi i weithdy Gwneud iddo Ddigwydd y llynedd, ac yr hoffech wneud hynny, cofrestrwch, da chi.

Bydd y sesiwn gyntaf ym mis Tachwedd ac eto rydym yn bwriadu rhedeg sesiwn bob mis. Bydd aelod o’r Bwrdd yn arwain pob un a bydd y fformat a’r cymysgedd o staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol yn debyg.  Eto byddwn yn edrych ar ein pedair thema allweddol ac yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr drafod sut mae’r cyfeiriad strategol yn effeithio arnoch chi a’r meysydd rydych chi’n gweithio ynddyn nhw.  Bydd rhai pethau newydd hefyd i’n cadw ar flaenau ein traed.

Gobeithio y bydd y wybodaeth hon ar y llu prosiectau sy’n cael eu symud ymlaen yn eich annog i gofrestru a gwneud gwahaniaeth.

Rwy’n edrych ymlaen at arwain sesiwn fy hun, ac yn gobeithio eich gweld chi yno.

Yr Athro Colin Riordan

Is-Ganghellor