Careers Advice, Placements, Preparing for your future, Work Experience

“Y Prosiect Profiad yn y Dosbarth wedi profi i mi fy mod i wrth fy modd yn gweithio gyda phlant ac rydw i eisiau parhau i wneud hynny”

Bu Zoe, myfyriwr Hanes a’i bryd ar fod yn athro, yn gwneud profiad gwaith yn Ysgol Gynradd Adamsdown yng Nghaerdydd yn cefnogi athrawon a phlant yn y dosbarth.

Roeddwn i eisiau cael mwy o brofiad yn gweithio gyda phlant tra yn y brifysgol, felly gwnes i gais am le ar y Prosiect Profiad yn y Dosbarth. Cefais wybod am y prosiect gan Gynghorydd Gyrfaol. Roedd y prosiect yn apelio ataf oherwydd roedd yn cyd-fynd â fy amserlen prifysgol ac roeddwn yn gallu dewis pryd oeddwn yn rhydd i wirfoddoli, felly gwnes i un diwrnod yr wythnos. Fe wnes i ei fwynhau cymaint fel i mi fynd ‘nôl ar ôl i’r flwyddyn brifysgol orffen a gwneud lleoliad pythefnos gyda nhw ddiwedd mis Mehefin.

Yn ystod fy lleoliad bûm yn gweithio gyda dau ddosbarth yn yr un grŵp blwyddyn, ac roeddwn wrth fy modd gan i mi ddod i adnabod dau ddosbarth gwahanol iawn – un ar y lefel uchaf, ac un yn y canol. Mae Adamsdown yn ysgol amlddiwylliannol gyda llawer o ddisgyblion â Saesneg fel ail iaith, felly cefais gipolwg ar yr ysgol gynradd ac hefyd ar y plant hynny sydd â’r rhwystr ychwanegol hwnnw i’w gallu i ddysgu.

Cefais gyfle i arsylwi athrawon wrth iddyn nhw weithio, ac yn y bôn, roeddwn i’n Gynorthwy-ydd Addysgu yn helpu’r athrawon lle bo’r angen. Fe wnes i hefyd feithrin perthynas agos gyda’r disgyblion trwy roi cymorth un i un iddynt a gweithio mewn grwpiau bach. Rydych chi’n cael cymryd rhan ym mhrofiad dysgu’r plant ac roeddwn i wir yn teimlo’n rhan o gymuned yr ysgol ei hun.

Unwaith eto oherwydd bod Adamsdown yn ysgol amlddiwylliannol gyda llawer o ddisgyblion â Saesneg fel ail iaith, yn ogystal ag ennill sgiliau gyda phlant mewn ystafell ddosbarth, rydw i hefyd wedi ennill sgiliau gweithio gyda phlant sydd â rhwystr ychwanegol. Ond hefyd, rydych chi’n meithrin perthynas arbennig gyda’r plant, rydych chi’n dod i’w hadnabod ac yn deall yr hyn maen nhw’n ei hoffi neu’n ei gasáu, p’un a ydyn nhw’n cael trafferth gyda thasgau ai peidio. Rydw i wedi mwynhau dod i adnabod dau ddosbarth yn dda iawn. Roeddwn yn drist iawn i orfod gadael.

Rydw i wedi dysgu’r ffyrdd cywir o fynd i’r afael â phynciau sensitif, sut i ddelio â materion yn y dosbarthiadau, sut i gefnogi’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd mewn ambell i faes ond hefyd yr hyn a ddisgwylir gennych chi fel oedolyn yn yr ystafell ddosbarth a sut brofiad yw gweithio mewn ysgol.

Cefais brofiad gwerth chweil tra roeddwn yn yr ysgol. Roedd hi’n hyfryd medru helpu plentyn oedd yn cael trafferth i ddeall rhywbeth ac ar ôl rhoi cymorth un i un iddo, o’r diwedd roedd yn ei ddeall. Roedd hynny’n brofiad gwobrwyol. Mae wedi profi i mi fy mod i wrth fy modd yn gweithio gyda phlant ac rydw i eisiau parhau i wneud hynny.

Fyddech chi’n argymell y Prosiect Profiad yn y Dosbarth i fyfyrwyr eraill?

100%. Hyd yn oed os nad ydych yn siŵr a ydych chi eisiau gweithio gyda phlant yn y dyfodol, mae’n ffordd dda o weld a yw hon yn yrfa sy’n addas i chi. Neu, hyd yn oed os ydych chi eisiau cael ychydig o brofiad i wella eich CV, mae’n ffordd ddifyr o wneud hynny. Roeddwn i’n gwerthfawrogi fy amser yn y lleoliad. Byddwn yn bendant yn dweud wrth rywun sy’n meddwl amdano i achub ar.

Zoe Cannon, BA Hanes

Gwneud i 2020 gyfrif i chi!

Mae profiad gwaith yn rhan bwysig o daith eich gyrfa, Mae’n rhoi dealltwriaeth i chi o’r diwydiant o’ch dewis ac yn rhoi’r sgiliau a’r profiadau sydd eu hangen arnoch i wneud argraff ar ddarpar gyflogwyr.

I gael gwybod mwy am sut gallwn eich helpu, ewch i adran ‘Eich dyfodol’ y fewnrwyd a pharatowch ar gyfer eich profiad gwaith gyda’r Pecyn Profiad Gwaith.

Eich adborth a’ch cymorth os gwelwch yn dda

Oedd y blog yma’n ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar isod, a nodi unrhyw gwestiynau yno hefyd.

Er mwyn ein helpu ni i helpu mwy o’ch cyd-fyfyrwyr, ail-drydarwch neu rhannwch y blog hwn drwy ddefnyddio’r botymau rhannu.

Eich Bywyd fel Myfyriwr, gyda Chefnogaeth.

Mae gan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i helpu myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf ar eu hamser yma, gan gynnwys: Cyngor ac ArianGyrfaoedd a ChyflogadwyeddCwnsela, Iechyd a LlesAnabledd a Dyslecsia a Chefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.

Mae’r Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ym 50 Plas y Parc ar Gampws Cathays, ac yn Nhŷ Aberteifi ar Gampws Parc y Mynydd Bychan.