Placements, Preparing for your future, Work Experience

Martina: Ysbrydoli gwyddonwyr ifanc drwy brofiad gwaith

Mae Martina Bonassera yn ysgrifennu am ei lleoliad dros yr haf

Mae Martina Bonassera yn ysgrifennu am ei lleoliad dros yr haf, sydd wedi rhoi profiad gwaith hanfodol iddi, cyflog a dechrau da ar ddatblygu ei phortffolio, i gyd wrth weithio o bell dramor yn ystod pandemig y coronafeirws.

“Rwy’n credu fod y dywediad yn wir: “Yn y tywyllwch mae dod o hyd i’r golau.”

“Martina Bonassera ydw i ac rwy’n fyfyriwr Biocemeg 20 oed ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar ddechrau pandemig COVID-19 roeddwn yn gofidio ac yn amau am yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd nesaf. Fel fi, efallai fod llawer o fyfyrwyr eraill wedi teimlo fel hyn: heb ddigon o gyfeiriad ac yn poeni am y dyfodol.

Yn ystod y cyfnod enbyd hwn y rhoddodd FRAME U.K (Cronfa ar gyfer Amnewid Anifeiliaid mewn Arbrofion Meddygol) gyfle i mi gynhyrchu fy adroddiad cyntaf un a fydd yn cael ei gyhoeddi yng nghyfnodolyn ATLA (Alternatives to Laboratory Animals). Cefais gyflog 10 wythnos (£250 yr wythnos) i ariannu fy ngwaith a chefais oruchwyliaeth trwy weithio o bell gyda Dr BéruBé, arbenigwr mewn Strategaethau Amnewid Anifeiliaid (3Rs) a phennaeth “Grŵp Ymchwil yr Ysgyfaint a Gronynnau” ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae fy mhrosiect yn bwriadu dadansoddi NTS (Crynodebau Annhechnegol) yn feirniadol, a ysgrifennwyd ar gyfer lleygwyr y mae’n rhaid i ymchwilwyr eu defnyddio i gefnogi eu harbrofion ar anifeiliaid. Yn benodol, roedd gen i ddiddordeb mewn ymchwilio i NTS yn ymwneud â “chlefydau ysgyfaint ac anadlol” gan fod y pwnc hwn yn berthnasol iawn yn ddiweddar gyda dyfodiad COVID-19 a’r newid yn yr hinsawdd. Yn benodol, mae’r astudiaeth hon yn bwriadu penderfynu a oedd y diffyg dulliau amgen yn cyfiawnhau defnyddio modelau ymchwil anifeiliaid ac os na, i ganfod ffactorau a allai fod wedi dylanwadu ar ddewis o’r fath.

Cyn ymgymryd â’r prosiect hwn, roeddwn i’n arfer meddwl bod y 3Rs yn anelu at osgoi dioddefaint diangen i anifeiliaid labordy. Rydw i bellach wedi dysgu ei fod hefyd yn ymwneud ag arfer gwyddonol da. Mewn gwirionedd, gall gorddibynnu ar ddefnyddio anifeiliaid i ragfynegi ymddygiad cyffuriau mewn bodau dynol arwain at wallau arbrofol sylweddol ynghyd â gwastraffu amser ac arian.

Credaf y byddai llawer o israddedigion BIOSI Prifysgol Caerdydd yn elwa o brofiadau fel yr un a gynigiodd FRAME a Dr BéruBé i mi. Felly, rwy’n eu hannog i gymryd rhan a cheisio cael cyfleoedd o’r fath a fydd yn eu cynorthwyo i lunio eu gyrfa yn y dyfodol fel gwyddonwyr ymchwil.”

Oes gennych chi ddiddordeb mewn lleoliad dros yr haf?

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd lleoliad dros yr haf â thâl gydag academyddion yng Nghaerdydd, cysylltwch â CESISummerPlacements@caerdydd.ac.uk neu chwiliwch am brofiad gwaith ar y fewnrwyd.

Eich adborth a’ch cymorth os gwelwch yn dda

Oedd y blog yma’n ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar isod, a nodi unrhyw gwestiynau yno hefyd.

Er mwyn ein helpu ni i helpu mwy o’ch cydfyfyrwyr, ail-drydarwch neu rhannwch y blog hwn drwy ddefnyddio’r botymau rhannu.