Preparing for your future

Manteision defnyddio Gwasanaeth Gyrfa eich Prifysgol

Mae’r tîm o Grad Hive yn dweud wrthym pa mor ddefnyddiol y gall eich gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol fod, hyd yn oed pan fyddwch wedi graddio.

Gan The Grad Hive

Mae gan eich prifysgol lawer o adnoddau defnyddiol o ran cyflogadwyedd; un ohonynt yw eu gwasanaeth gyrfaoedd.

Heddiw, byddwn yn defnyddio gwasanaeth gyrfa Prifysgol Caerdydd fel enghraifft o sut y gall y gwasanaethau hyn fod yn ffrind gorau myfyriwr / myfyriwr graddedig diweddar (camsyniad cyffredin yw bod y gwasanaethau hyn ar gyfer myfyrwyr yn unig, ond fel cynfyfyriwr mae gennych fynediad hefyd!)

Beth all gwasanaeth gyrfa Prifysgol Caerdydd ei gynnig?

  • Ystyriwch eich opsiynau – Perffaith os nad ydych chi’n gwybod eto beth rydych chi am ei wneud. Trwy siarad â gweithwyr proffesiynol gyrfa serch hynny, rydych chi’n gallu trafod eich cryfderau a’ch diddordebau i ddethol llwybrau gyrfa posib! Yn aml, mae yna swyddi ar gael nad oeddech chi hyd yn oed yn gwybod eu bod yn bodoli. Trefnu apwyntiad ag Ymgynghorydd Gyrfaoedd.
  • Datblygu eich sgiliau – P’un a ydynt yn sgiliau personol neu’n sgiliau sy’n seiliedig ar ddiwydiant, gall eich tîm gwasanaeth gyrfa helpu i ddatblygu’r rhain. Mae gan y tîm gyfoeth o wybodaeth, yn ogystal â hygyrchedd i wasanaethau ychwanegol y dylech fod yn eu defnyddio! Cofiwch, fel myfyriwr, rydych chi wedi talu am y fraint i gael yr holl wasanaethau hyn – defnyddiwch nhw! Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.  
  • Dod o hyd i brofiad gwaith – Efallai fod hyn yn berthnasol iawn nawr, yn fwy nag erioed. Efallai eich bod yn pendroni, sut alla i gael profiad gwaith pan fydd y mwyafrif o gwmnïau bellach yn gweithio gartref? Mae hwn yn gwestiwn teg, a bydd eich tîm gyrfaoedd yn gallu eich helpu gyda hwn. Dod o hyd i Brofiad Gwaith.
  • Cyfarfod â Chyflogwyr – Mae gan brifysgolion berthynas hir, sefydledig â chyflogwyr (yn aml cyflogwyr sydd wedi’u lleoli yn yr ardal). Efallai fod gennych chi restr o gyflogwyr rydych chi wedi’ch denu’n arbennig atynt. Rydym yn argymell croesgyfeirio’r rhestr hon gyda’ch tîm gyrfaoedd a gweld a oes unrhyw gyfatebiaeth. Mae eich tîm gyrfaoedd yn fwy na gwasanaeth yn unig, maen nhw hefyd yn rhwydwaith. Cwrdd â chyflogwyr yr Hydref hwn.
  • Gwella’ch ceisiadau am swydd – P’un a yw’n CV, llythyr eglurhaol, neu unrhyw agwedd arall ar gais am swydd, bydd y tîm gwasanaeth gyrfa yn hapus i gynnig cyngor ar sut i wella eich cais. Mae ceisiadau am swydd yn amrywio o gyflogwr i gyflogwr. Efallai y bydd angen ymateb i gwestiynau penodol ar rai, tra bydd eraill yn gofyn am gais ar fideo. Ond trwy siarad â chymaint o weithwyr proffesiynol cyflogadwyedd â phosib, byddwch chi’n dechrau dysgu beth sy’n gwneud i gais ragori. 
  • Ymunwch â Gwobr Caerdydd – Mae gwobr Caerdydd yn rhaglen strwythuredig sy’n gwella eich dealltwriaeth o’r yrfa a allai fod o’ch blaen ac yn eich annog i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd. Mae hefyd yn cynnig profiad ymarferol o brosesau recriwtio i’ch helpu i gystadlu yn y farchnad swyddi i raddedigion. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.  
  • Datblygu eich syniad busnes– Yn olaf, efallai yr hoffech ddatblygu syniad busnes. Mae Caerdydd wedi bod yn wych wrth helpu i ddatblygu The Grad Hive, a diolch i Rhys (Cyd-sylfaenydd The Grad Hive) sy’n gynfyfyriwr yng Nghaerdydd, mae’r brifysgol wedi cynnig help diddiwedd i fynd â’n prosiect i’r lefel nesaf!  Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.  

Cofiwch…!

Yn y pen draw, mae’n dod yn fwyfwy anodd i raddedigion ragori mewn marchnad swyddi orlawn. Er gwaethaf hyn, nid oes llawer iawn o fyfyrwyr yn ymweld â’u gwasanaeth gyrfa. Mae ymweld â’r tîm gyrfaoedd yn golygu eich bod chi’n achub ar y blaen yn y farchnad swyddi.

Ac yn olaf, fel myfyriwr rydych chi’n talu llawer i fynd i’r brifysgol. Un o’r nifer o wasanaethau rydych chi wedi cael mynediad atynt yw eich tîm gyrfaoedd. Felly os ydych chi’n dal i fod yn ansicr a ddylech chi siarad â nhw, meddyliwch amdano fel hyn … a fyddech chi’n talu am ddilledyn a pheidio â’i wisgo? A fyddech chi’n prynu cwrw a pheidio â’i yfed?

Meddyliwch am hyn!

Cadwch olwg ar y newyddion diweddaraf gyda Content Hive. Gallwch hefyd wneud hyn trwy ddilyn ein cyfryngau cymdeithasol isod! 👇👇👇 

#JoinTheHive…  🐝