Placements, Preparing for your future, Student Champions, Student Stories

Luned: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Fy enw i yw Luned Mari Hunter ac rwyf yn astudio Gwleidyddiaeth a Hanes Modern ym Mhrifysgol Caerdydd. Y bwriad ar ôl cwblhau fy ngradd yw gwneud cwrs MA mewn gwleidyddiaeth yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwyf yn gobeithio symud ymlaen i weithio mewn maes gwleidyddol ar ôl hynny ond nid wyf yn sicr pa yrfa rwyf eisiau ei dilyn.

Roedd ceisio am y swydd fel Hyrwyddwr Myfyriwr yn opsiwn da i mi er mwyn cael cyfle i weithio mewn swydd sy’n dod â phrofiadau newydd i mi, megis trafod a chyfrannu fy syniadau ynglŷn â sut i wellau agweddau o fewn Prifysgol Gaerdydd, gan ganolbwyntio ar sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael sylw. Mae’r rôl yma wedi ychwanegu yn fawr at fy CV gan ddatblygu sgiliau sydd yn brin mewn swyddi eraill, megis cyrsiau i ddatblygu fy sgiliau technoleg a sut i arwain grŵp trafod.

Rwyf wedi mwynhau’r cyfle i fod yn rhan o dîm sydd yn ceisio gwellau’r brifysgol trwy lygaid y myfyrwyr. Mae rhoi fy marn ar wahanol agweddau o’r brifysgol a gweld bod y brifysgol yn gweithredu ar hynny yn brofiad gwych. Mae cyfrannu at sut y mae’r brifysgol yn gwellau wedi rhoi hyder i mi a dangos fy mod yn gallu datblygu syniadau da. Wrth feddwl i’r dyfodol rwyf yn llawer fwy parod ar gyfer byd gwaith oherwydd fy mod nawr yn gyfforddus wrth weithio gydag eraill a thrafod yn hyderus. Credaf ei fod yn bwysig datblygu sgiliau wrth ochr gwaith academaidd er mwyn bod yn barod i symud ymlaen i swydd ar ôl graddio.

Mae’r rôl yma wedi bod yn brofiad gwych i mi ddatblygu sgiliau ac yn ogystal â hynny mae’r cyflog yn dda gydag oriau sydd yn gweithio o amgylch fy amserlen darlithoedd. Byddwn yn argymell yn gryf i chi ymgeisio am y swydd os ydych chi eisiau gwellau sgiliau ar gyfer eich CV, rhoi eich barn ar faterion megis yr iaith Gymraeg o fewn y brifysgol ac ennill cyflog tra yn gwneud hynny!

Luned Mari Hunter, Gwleidyddiaeth a Hanes Modern

Diddordeb?

Cyflwynwch gais trwy ‘Eich Cyfrif Gyrfaoedd’ – bydd y ceisiadau’n cau ar Dydd Gwener, 19 Mehefin.

Rydym yn gwrando ar fyfyrwyr ac yn gwerthfawrogi eich barn a’ch sylwadau ynghylch yr hyn yr ydym yn ei wneud yn dda, a beth allwn ei wneud yn well. Dewch i wybod am y llu o ffyrdd y gallwch rannu eich barn a’ch sylwadau a gweithio mewn partneriaeth â’r Brifysgol.

Eich adborth a’ch cymorth os gwelwch yn dda

Oedd y blog yma’n ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar isod, a nodi unrhyw gwestiynau yno hefyd.

Er mwyn ein helpu ni i helpu mwy o’ch cyd-fyfyrwyr, ail-drydarwch neu rhannwch y blog hwn drwy ddefnyddio’r botymau rhannu.

Mae gan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i helpu myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf ar eu hamser yma, gan gynnwys: Cyngor ac ArianGyrfaoedd a ChyflogadwyeddCwnsela, Iechyd a LlesAnabledd a Dyslecsia a Chefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.

Eich Bywyd fel Myfyriwr, gyda Chefnogaeth.

Mae’r Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ym 50 Plas y Parc ar Gampws Cathays, ac yn Nhŷ Aberteifi ar Gampws Parc y Mynydd Bychan.

Cewch ragor o fanylion am wasanaethau, digwyddiadau, amseroedd agor a chysylltiadau, chwiliwch am ‘cefnogaeth a gwasanaethau’ ar Fewnrwyd y Brifysgol.