Careers Advice, More, Placements, Preparing for your future, Work Experience

Fy nhaith gyda theulu Iris a chipolwg ar Ŵyl Ffilmiau Rhyngwladol LGBT+ Caerdydd

Roedd y brifysgol o hyd yn golygu ehangu fy ngorwelion, sy’n brofiad tebyg i gymaint ohonom. Yn aml, dyma ein cam cyntaf ar lwybr annibyniaeth, ac mae ein hamser yma wedi’i lunio gan bobl a phrofiadau yn llawn cymaint â darlithoedd a llyfrgelloedd. I mi, un o’r ffyrdd mwyaf cadarnhaol o archwilio’r ochr gymdeithasol a chreadigol honno y tu allan i’r fforwm dysgu ei hun, oedd drwy gipolwg unigryw.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig digon o rolau wrth wraidd Caerdydd ei hun. Mae’r cyfleoedd amrywiol hyn yn rhai cyffrous a chyfredol, ac yn ffordd allweddol o ddatblygu eich hun. At hynny, gall ennill profiad yn eich dinas astudio eich helpu mewn difrif i drwytho yn niwylliant y ddinas sy’n gartref i ni am gymaint o’r flwyddyn. Fel rhywun sydd wedi cael addysg ym myd y celfyddydau yn bennaf cyn cael fy ngradd BA mewn Hanes yn y Brifysgol, gallaf ddweud yn onest bod cynnal gwerthfawrogiad o ran profiad gwaith ar y cyd yn brawf o’r graddau helaeth y mae cydweithio a chysylltu wedi cyfoethogi fy mhrofiad academaidd yma yng Nghaerdydd. Mae profiad gwaith wedi agor fy llygaid i faint o bethau sydd i’w gweld a’u gwneud ym mhrifddinas Cymru.

Cefais fy Interniaeth Caerdydd gyntaf y mis Medi hwn. Daeth hynny drwy rôl crëwr cynnwys hyblyg a swydd ysgrifennu fewnol gyda’r Ŵyl Gwobrau Iris gyfareddol. I’r rheiny sydd ddim yn gyfarwydd ag Iris, mae’r ŵyl ryngwladol LGBT+ hon, sy’n uchel ei pharch yn rhyngwladol, yn cael ei cynnal yng Nghaerdydd unwaith y flwyddyn, ym mis Hydref. Mae’n dod â dathliad bywiog o ffilmiau rhyngwladol ac annibynnol, cynhyrchwyr ffilmiau, actorion a dylunwyr i galon Caerdydd am wythnos o ffilmiau a hwyl a sbri anhygoel. Mae’r ŵyl ei hun yn cynnig cymaint i’r gymuned, mae’n greadigol, yn gynhwysol ac yn hyrwyddo amrywiaeth wrth annog gwell gwelededd ar gyfer bywydau a phobl o fewn y gymuned LGBT+ fyd-eang.

Fel rhan o’r Interniaeth, cefais fynediad arbennig at yr ŵyl yn ei chyfanrwydd, a chymerais fantais llawn o’r cyfle i drwytho ym mhrofiad yr ŵyl. Cefais gyfle i weld y cynnwys ffilmiau mwyaf anhygoel o raglen eleni, sesiynau holi ac ateb personol hynod ddiddorol, a chyflwyniadau hynod ddiddorol gan y diwydiant oedd yn peri syndod. Yr hyn a gefais o’r profiadau hyn oedd persbectif ffres a goleuedig tuag at ffilmiau, syniad o ba mor bwerus yw cynrychiolaeth. Mae gennyf ddealltwriaeth cymaint yn fwy clir ynghylch pam y gallwn ni i gyd elwa drwy wrando a rhannu mwy.

Ni chafodd fy nghyfleoedd eu cyfyngu yma chwaith, y peth gorau am yr Interniaeth oedd nad oeddwn yn teimlo fel intern ar unrhyw adeg, ond yn hytrach fel rhywun cyfartal. Nid yw Iris yn cynnwys hierarchaethau o unrhyw fath, felly camgymeriad oedd rhagweld rhyw fath o sefyllfa Devil Wears Prada. Gallaf ddweud yn ddiffuant y cafodd mwy o de ei wneud i mi, a mwy o gacennau eu cynnig i fi yn ein diwrnodau yn y swyddfa cyn yr Ŵyl nag unrhyw de prynhawn sydd ar gael yng Nghaerdydd.

O ran fy rôl, roedd fy nghyfrifoldebau yn amrywio, ac roedd digon o le i fod yn greadigol. Teimlais fy mod wedi fy nghefnogi o ran fy ymchwil a’m hysgrifennu annibynnol (yn aml, byddai hynny yn golygu gwylio ychydig o ffilmiau byr yn gysurus am 8pm, yn esgus mai fi oedd beirniad ffilmiau’r flwyddyn! Ffoniwch Cannes i ddweud fy mod i ar fy ffordd.) 

At hynny, cefais ychydig o gyngor a beirniadaeth adeiladol hynod ddefnyddiol, pan oedd angen; roedd hynny wedi fy ngalluogi i ddatblygu galluoedd addysgedig a phroffesiynol newydd. Roedd hefyd yn cynnwys yr hyder i ddefnyddio fy llais heb angen ymddiheuro, a’m steil fy hun o adrodd. Mae arnaf lawer i’m teulu Iris o ran fy nhwf personol a’r rhaglen Interniaethau, sy’n rhywbeth na allwch ddod ar ei draws rhwng pedair wal yr ystafell ddosbarth ar bob adeg. Mae dyddiadau cau, sgiliau hunandrefnu a chydweithio yn edrych ac yn gallu teimlo’n wahanol mewn rôl gyrfa o’u cymharu â gwaith yn y Brifysgol, ac mae hynny wedi bod yn chwyldroadol o ran y modd rwy’n edrych ar dasgau, ac yn ymateb iddynt.

Fodd bynnag, Gwobr Iris ei hun sydd wedi gweddnewid a mireinio fy agwedd tuag at y byd o’m cwmpas. Yn aml, ni allwn weld yr hyn sy’n union o’n blaenau; ac fel myfyrwyr, rydym yn rym er gwell, yn mynnu cynhwysiant i bawb ac yn dathlu amrywiaeth, ond er hynny mae cyn lleied ohonom yn cymryd rhan yn y diwylliannau a’r cymunedau yr ydym yn dod yn rhan ohonynt. Mae Iris yn ein gwahodd i gamu i le sydd wirioneddol ar gyfer pawb. Os ydw i eisiau parhau i gymhwyso fy mywyd proffesiynol a phersonol at unrhyw beth, yna ymdrechu i greu lle sydd, yn syml, ar gyfer pawb yw hynny, waeth pa mor aml mae cymdeithas yn ceisio gwthio pobl allan a dweud wrthyn nhw eu bod yn anghywir. Mae gan bawb lais ac mae Iris yn ein gwahodd i gyd drwy garnifal o ddathliadau, creadigrwydd, ffilmiau, ac yn sgîl trafodaeth cawn ddathlu cyfraniad llawer fyddai’n dawel neu ar goll, fel arall.

Tabitha Jukes, Hanes blwyddyn olaf.

Eich adborth a’ch cymorth os gwelwch yn dda

Oedd y blog yma’n ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar isod, a nodi unrhyw gwestiynau yno hefyd.

Er mwyn ein helpu ni i helpu mwy o’ch cyd-fyfyrwyr, ail-drydarwch neu rhannwch y blog hwn drwy ddefnyddio’r botymau rhannu.

Eich Bywyd fel Myfyriwr, gyda Chefnogaeth.

Mae gan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i helpu myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf ar eu hamser yma, gan gynnwys: Cyngor ac ArianGyrfaoedd a ChyflogadwyeddCwnsela, Iechyd a LlesAnabledd a Dyslecsia a Chefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.

Mae’r Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ym 50 Plas y Parc ar Gampws Cathays, ac yn Nhŷ Aberteifi ar Gampws Parc y Mynydd Bychan.