Careers Advice, Placements, Preparing for your future, Work Experience

Ennill profiad gyda interniaeth ar y campws

Mae Lily yn dweud wrthym am ei hinterniaeth ar y campws gyda’r ganolfan cynnal addysg a’r arloesedd a sut mae’n helpu i roi hwb i’w chyflogadwyedd.

Lily Ginns at work

Beth oeddech chi’n ei wneud ar leoliad?

Mae fy lleoliad yn cynnwys helpu i werthuso data’r Arolwg Cenedlaethol o fyfyrwyr a gwerthuso timau Hyrwyddwyr myfyrwyr, gan gynnwys helpu i strwythuro eu gwaith ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, strwythur hyrwyddiadau eu gweithgarwch a gwerthuso sut mae eu gwaith ei gyfleu

Lily Ginns
Lily Ginns

Beth wnaeth eich denu at yr interniaeth?

Rwyf wastad wedi bod gyda diddordeb mewn gweithio i’r Brifysgol ac rwy’n ystyried bod ymgysylltu â myfyrwyr yn rhan bwysig o fywyd prifysgol. Roeddwn i hefyd yn chwilio am gyfle i wella fy CV cyn gwneud ceisiadau am swydd yn y dyfodol. Yn ystod fy ngradd, es i ar leoliad ym maes cadwraeth. Er i mi fwynhau’r flwyddyn dydw i ddim yn bwriadu mynd ar drywydd gyrfa yn y maes, felly roeddwn yn gobeithio y byddai’r interniaeth hon yn fy helpu i nodi meysydd gwaith yr oeddwn yn eu mwynhau ac eisiau eu hystyried.

Disgrifwch eich profiad o weithio ym mhrifysgol caerdydd

Cefais brofiad cadarnhaol dros ben – mae’r staff yn gyfeillgar a chynorthwyol ac wedi rhoi llu o gyfleoedd i mi gael profiad o amrywiaeth o dasgau. Maent yn rhoi adborth defnyddiol ac rwy’n teimlo fel eu bod yn gwerthfawrogi fy ngwaith.

Sut gwnaethoch elwa o’r interniaeth?

Rydw i wedi cael profiad o weithio mewn swyddfa. Fe wnaeth fy nealltwriaeth o Microsoft Outlook ac One Drive wella a chefais gyfleoedd i ddatblygu fy ngallu i weithio’n annibynnol ac mewn tîm. Drwy’r interniaeth, cefais brofiad gwahanol o reoli amser y tu allan i fy myd fel myfyriwr, gan gynnwys trefnu a mynd i gyfarfodydd.

A fyFyddech chi’n argymell cwblhau interniaeth drwy gyraoedd a chyflogadwyedd?

Byddwn – bydd y sgiliau yn gwella fy CV, rwy’n cael amser da ac mae’n fy helpu i nodi meysydd gwaith yr hoffwn eu hystyried.

Lily Ginns, Blwyddyn Olaf, BSc Bioleg

Gwneud i 2020 gyfrif i chi!

Mae profiad gwaith yn rhan bwysig o daith eich gyrfa, Mae’n rhoi dealltwriaeth i chi o’r diwydiant o’ch dewis ac yn rhoi’r sgiliau a’r profiadau sydd eu hangen arnoch i wneud argraff ar ddarpar gyflogwyr.

I gael gwybod mwy am sut gallwn eich helpu, ewch i adran ‘Eich dyfodol’ y fewnrwyd a pharatowch ar gyfer eich profiad gwaith gyda’r Pecyn Profiad Gwaith.

Eich adborth a’ch cymorth os gwelwch yn dda

Oedd y blog yma’n ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar isod, a nodi unrhyw gwestiynau yno hefyd.

Er mwyn ein helpu ni i helpu mwy o’ch cyd-fyfyrwyr, ail-drydarwch neu rhannwch y blog hwn drwy ddefnyddio’r botymau rhannu.

Eich Bywyd fel Myfyriwr, gyda Chefnogaeth.

Mae gan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i helpu myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf ar eu hamser yma, gan gynnwys: Cyngor ac ArianGyrfaoedd a ChyflogadwyeddCwnsela, Iechyd a LlesAnabledd a Dyslecsia a Chefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.

Mae’r Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ym 50 Plas y Parc ar Gampws Cathays, ac yn Nhŷ Aberteifi ar Gampws Parc y Mynydd Bychan.