Enterprise, More, Preparing for your future

Eich cyfle i dynnu sylw at eich syniad a gwneud newid i’r byd sydd ohoni.

Mae SYNIAD yn cael ei lansio unwaith eto eleni i helpu myfyrwyr i fod yn arloeswyr drwy ddatblygu eu syniadau a’u hyder. Hefyd, cewch gyfle i ennill iPad newydd sbon a gwobr ariannol!

Cystadleuaeth SYNIAD

(Yn agored i fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Mae SYNIAD 2020 yn gystadleuaeth syniadau sydd wedi’i chynllunio i roi cyfle i fyfyrwyr rannu syniad a allai greu newid mawr. 

Rydym wedi ymuno â Chanolfan Newid Hinsawdd a Thrawsffurfio Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd (http://cast.ac.uk) i wahodd myfyrwyr i rannu syniad fyddai’n gwella un o’r meysydd canlynol:

 • Bwyd a Deiet 
 • Defnydd o ddeunyddiau  
 • Cludiant a symudedd 
 • Gwresogi ac oeri

Dyma’ch cyfle i darfu ar y drefn arferol mewn ffordd nad oes unrhyw un arall yn ei wneud ar hyn o bryd. Dychmygwch …… .. efallai mai eich syniad chi fydd y datblygiad PWYSIG nesaf! Mae’n bendant yn werth rhoi cynnig arni! 

Gwobrau’r gystadleuaeth

Os nad yw rhannu eich syniad anhygoel yn eich cynhyrfu ddigon am gystadlu yn y gystadleuaeth hon, beth am y cyfle i ennill ipad newydd sbon? Dyma’r wobr a fydd yn cael ei dyfarnu i’r enillydd, ynghyd â £100 o arian parod!

Rhesymau dros gystadlu

Dyma’ch cyfle i: 

 • Arddangos eich sgiliau
 • Lansio syniad busnes newydd sydd ag effaith amgylcheddol
 • Ysbrydoli a sbarduno newid
 • Cyfle i ennill iPad newydd sbon

Mae datblygu syniadau pwerus a gallu eu rhannu mewn ffordd ysbrydoledig yn sgiliau gwerthfawr sydd eu hangen ym mhob rhan o gymdeithas, gwaith a busnes.


Dyma oedd profiad Monia Kurnicka. Roedd hi’n un o enillwyr y llynedd:

Monia

Roedd cystadleuaeth Syniad yn her ddiddorol i mi. Dyma’r tro cyntaf i mi sefyll o flaen y camera i egluro fy syniad busnes, ond darparwyd yr holl ddeunyddiau gan dîm Menter Prifysgol Caerdydd. Fe wnaeth hyn fy helpu i gyfuno fy syniadau am Foodito a’u rhannu ag eraill mewn ffordd hawdd. Rhoddodd y cyfle i mi fagu hyder i gyflwyno fy syniad mewn ffordd oedd yn hawdd i bawb ei ddeall. Hefyd, enillais ychydig o arian. Defnyddiais i hwn i fynd i’r Uwchgynhadledd Cynaliadwyedd ym Mharis i ddatblygu fy syniad ymhellach.

Cefais lawer o hwyl yn datblygu syniad o’r dechrau hyd at brosiect go iawn. Fe wnaeth yn bendant wella fy nealltwriaeth o entrepreneuriaeth a busnes ar lefel fwy ymarferol.

Rwy’n credu ei bod yn fuddiol iawn i unrhyw un gymryd rhan yn y gystadleuaeth. Mae’n gyfle gwych i weithio ar syniad busnes ond hefyd i feddwl am gynaliadwyedd, sy’n hanfodol ym myd busnes ar hyn o bryd.


Parod i wneud cais? Dyma sut…..

 1. Oes gennych chi syniad?
 2. Dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am y gystadleuaeth a sut i gystadlu yn sdi.click/syniad
 3. Cyflwynwch eich syniadau mewn fideo 5 munud

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 1 Mawrth, 2021.

I gael cefnogaeth i ffurfioli’ch syniad, cliciwch yma i ddod o hyd i’ch hyrwyddwr menter leol https://businesswales.gov.wales/bigideas/our-support/enterprise-entrepreneurship-college-and-university

Eich adborth a’ch cymorth os gwelwch yn dda

Oedd y blog yma’n ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar isod, a nodi unrhyw gwestiynau yno hefyd.

Er mwyn ein helpu ni i helpu mwy o’ch cydfyfyrwyr, ail-drydarwch neu rhannwch y blog hwn drwy ddefnyddio’r botymau rhannu.