Exam and assessment tips, Exam tips, More

Dyma Ann, ein Rheolwr Sgiliau Astudio Academaidd, yn rhannu awgrymiadau trefnu, adolygu a strategaethau mewn arholiadau i’ch helpu i lwyddo…

Mae’n eithaf arferol teimlo ychydig yn nerfus wrth feddwl am wneud arholiad, ond y newyddion da yw, gyda’r awgrymiadau hyn, gallwch ddechrau tymor yr arholiadau yn teimlo’n barod ac mewn rheolaeth. O oedi, i gynllunio, i’ch perfformiad mewn arholiad, dyma rai strategaethau ymarferol i’ch rhoi ar ben ffordd.

Bod yn Drefnus – 5 Awgrym Ardderchog

 1. Wrth asesu myfyrwyr, rydym eisiau gwybod i ba raddau mae eich gwaith yn dangos eich bod chi wedi bodloni deilliannau dysgu y modiwl, felly ymgyfarwyddwch â’r rhain.
 2. Mae angen i chi wybod y wybodaeth hanfodol am yr arholiad – ble, pryd a beth sydd i’w ddisgwyl gennych.
 3. Byddwch yn drefnus. Trefnwch adnoddau electronig a chopi caled a gwnewch yn siŵr bod gennych ofod y gallwch weithio ynddo na fydd yn tynnu eich sylw.
 4. Mae’n rhaid i chi gofio cynnwys eich nodiadau ac adnoddau eraill, felly dechreuwch grynhoi eich nodiadau fel eu bod yn gryno a bod modd eu cofio’n hawdd.
 5. Ewch i ddarlithoedd adolygu gan y byddant yn cynnwys gwybodaeth werthfawr, a defnyddiwch hen bapurau arholiad os ydynt ar gael.

Gwneud Amserlen Adolygu – 5 Awgrym Ardderchog

 1. Rhaid i chi wybod pa bynciau rydych chi’n mynd i’w hadolygu, pa rai rydych yn gwybod y mwyaf amdanynt, a ble mae’r bylchau yn eich gwybodaeth. Dylai hyn ddylanwadu ar faint o amser y dylech ei neilltuo i astudio bob pwnc. Gwnewch restr o’r holl bynciau sydd angen i chi eu hadolygu.
 2. Rhwystr cyffredin i adolygu llwyddiannus yw oedi. Felly gofynnwch; ydy’r gwaith yn rhy anodd, diflas, llethol? Rhannwch bob pwnc yn ddarnau neu’n dasgau hwylus oherwydd bydd y gwaith yn teimlo’n llai brawychus o ganlyniad.
 3. Un o’r prif resymau pam mae amserlenni yn methu yw bod pobl yn tanbrisio pa mor hir y bydd yn ei gymryd i wneud pob tasg. Ewch yn ôl at eich rhestr o bynciau eto ac amcangyfrif pa mor hir y bydd yn ei gymryd i chi adolygu pob un o’r pynciau sydd wedi’u rhestru.
 4. Blaenoriaethwch y gwaith; rhaid i chi wybod yn union beth sydd angen i chi ei wneud, pa mor hir y bydd yn ei gymryd a gwneud yn siŵr nad ydych chi’n gwastraffu amser ar dasgau diangen. (DS: Mae cysgu, bwyta a gorffwys yn hanfodol ac mae angen cynnwys y rhain hefyd!)
 5. Nawr, ewch ati i lunio amserlen realistig sydd â blaenoriaethau a chynllun, ac sy’n seiliedig ar dasgau ac amser. Rhowch nodau i’ch hun bob dydd a neilltuo amser ar gyfer cymryd egwyl, cysgu ac amser bwyta.

Adolygu – 10 Awgrym Ardderchog

 1. Gwnewch amserlen adolygu a’i harddangos, rhowch drefn ar eich man astudio a chadwch eich nodiadau ac adnoddau wrth law. Cadwch at eich amserlen a neilltuwch eich amser ar gyfer adolygu.
 2. Rhaid i chi gofio eich nodiadau adolygu, felly:
  Defnyddiwch eich geiriau eich hun – mae hyn yn helpu gyda dealltwriaeth a chofio
  Byddwch yn gryno – geiriau allweddol, pwyntiau bwled, rhestrau, penawdau, cofeiriau
  Amlygwch y wybodaeth – posteri, lliwiau, tablau, siartiau, diagramau, mapiau meddwl, cardiau fflach
 3. Astudiwch am gyfnodau byr o amser. Defnyddiwch larymau er mwyn eich atgoffa i gymryd seibiant a dychwelyd at yr adolygu ar ôl i’ch egwyl ddod i ben.
 4. Rhaid dysgu’r wybodaeth ar gof. Bydd ailadrodd ac ymgysylltu â’r cynnwys yn helpu gyda hyn, felly rhaid: darllen, ailddarllen, arddangos, adrodd, ymarfer, a chwestiynu eich hun wrth i chi ddysgu.
 5. Ar gyfer traethodau neu atebion hir, rhaid i chi adnabod themâu a theorïau a sut y gellir eu cymhwyso mewn gwahanol sefyllfaoedd, o wahanol safbwyntiau a beth yw’r dystiolaeth o blaid ac yn erbyn pob theori.
 6. Ar gyfer atebion ffeithiol, rhaid i chi wybod y ffeithiau a sut i’w cymhwyso, felly mae ailadrodd ac arddangos gwybodaeth, a chwblhau cwestiynau ymarfer yn hanfodol.
 7. Profwch eich hun a gofynnwch gwestiynau wrth adolygu, edrychwch ar yr hyn rydych yn ei ddysgu o wahanol safbwyntiau. Edrychwch ar y darlun ehangach. Defnyddiwch y wybodaeth.
 8. Defnyddiwch hen bapurau a / neu feddwl am gwestiynau. Mae hyn yn herio eich dealltwriaeth o’r pwnc, yn ffocysu eich meddwl, yn eich cyflwyno i sut y mae papurau arholiad yn edrych a sut y cânt eu geirio.
 9. Lluniwch atebion enghreifftiol i gwestiynau cyffredin drwy; ysgrifennu ateb o dan amodau arholiad, creu map meddwl, cynllunio neu lunio eich ateb ar lafar. PEIDIWCH â dysgu traethawd cyfan ar gof. Mae’r tebygolrwydd y bydd yr un cwestiwn yn union yn codi yn fach iach ac mae’n rhaid i chi feddwl yn feirniadol wrth astudio. Cofiwch, mae’r arholwr eisiau gweld sut ydych yn cymhwyso’r wybodaeth sydd gennych, nid yr hyn rydych chi’n ei gofio yn unig.
 10. Cyn yr arholiad, cynlluniwch eich amser. Rhaid i chi wybod:
  Hyd yr arholiad
  Pa mor hir y byddwch yn treulio yn darllen y papur arholiad ac yn dewis pa gwestiynau i’w hateb
  Pa mor hir y byddwch chi’n treulio yn cofnodi syniadau ac yn cynllunio
  Ar y diwedd, pa mor hir y byddwch chi’n treulio yn gwirio atebion ac yn prawfddarllen
  Nawr, cyfrifwch faint o amser sydd gennych i ateb bob cwestiwn.

Perfformiad yn yr Arholiad – 10 Awgrym Ardderchog

 1. Cyrhaeddwch yn gynnar
 2. Amseru: rhaid i chi wybod faint o amser sydd gennych i ateb bob cwestiwn a sawl marc a gaiff ei roi am bob cwestiwn neu adran o gwestiwn.
 3. Darllenwch y cyfarwyddiadau a’r cwestiynau yn ofalus. Dewiswch ba gwestiynau y byddwch yn eu hateb. Darllenwch y cwestiwn yna ailddarllenwch y cwestiwn, gan danlinellu geiriau allweddol ac unrhyw gyfarwyddiadau.
 4. Meddyliwch. Gofynnwch i’ch hun beth mae’r cwestiwn yn ei ofyn mewn gwirionedd. Cofiwch nad yw arholiadau yn profi eich gwybodaeth yn unig ond sut ydych yn cymhwyso’r wybodaeth honno. (DS: Aralleiriwch deitl y traethawd trwy ei droi yn gwestiwn go iawn.)
 5. Taflu syniadau – Ysgrifennwch eich syniadau ar bapur – prif bwyntiau, cyfeiriadau, ac ati. Cofiwch feddwl yn gritigol, beth yw’r prif themâu, y rhesymeg, a’r dystiolaeth?
 6. Cynlluniwch eich atebion arholiad – paratowch a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ateb y cwestiwn a ofynnwyd.
 7. Ysgrifennwch eich traethawd. Strwythur clir – cyflwyniad – prif gorff – casgliad. Atebwch y cwestiwn a osodwyd a defnyddiwch gonfensiynau ysgrifennu academaidd.
 8. Ar gyfer atebion ffeithiol neu amlddewis, gweithiwch yn gyflym a gwnewch nodyn yn yr ochr o unrhyw gwestiynau rydych chi’n cael trafferth â nhw. Gweithiwch eich ffordd trwy’r papur ac yna ewch yn ôl at unrhyw gwestiynau cymhleth neu rhai heb eu hateb ar y diwedd.
 9. Pan fydd eich amser wedi dod i ben ar gyfer pob ateb, rhowch y gorau i ysgrifennu a symud ymlaen at y cwestiwn nesaf! Ni fyddwch yn cael cynifer o farciau ar gyfer 2 ateb gwych os oedd angen i chi ateb 3 cwestiwn!
 10. Gwiriwch eich papur a’i brawfddarllen i wneud yn siŵr bod eich atebion yn llifo’n rhwydd ac yn gwneud synnwyr, eu bod yn ateb y cwestiynau a ofynnwyd ac nad oes gwallau sylfaenol ynddynt.

Dolenni perthnasol:

Dosbarthiadau datblygu sgiliau 
Awgrymiadau ynghylch sut i ymdopi â phryder cyn ac yn ystod arholiadau 
Gwasanaeth lles galw heibio 
Adnoddau hunangymorth

Dymuniadau gorau,
Ann, Rheolwr Sgiliau Astudio Academaidd

Eich adborth a’ch cymorth os gwelwch yn dda

Oedd y blog yma’n ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar isod, a nodi unrhyw gwestiynau yno hefyd.

Er mwyn ein helpu ni i helpu mwy o’ch cyd-fyfyrwyr, ail-drydarwch neu rhannwch y blog hwn drwy ddefnyddio’r botymau rhannu.

Eich Bywyd fel Myfyriwr, gyda Chefnogaeth.

Mae gan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i helpu myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf ar eu hamser yma, gan gynnwys: Cyngor ac Arian, Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, Cwnsela, Iechyd a Lles, Anabledd a Dyslecsia a Chefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.

Mae’r Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ym 50 Plas y Parc ar Gampws Cathays, ac yn Nhŷ Aberteifi ar Gampws Parc y Mynydd Bychan.

Cewch ragor o fanylion am wasanaethau, digwyddiadau, amseroedd agor a chysylltiadau, chwiliwch am ‘cefnogaeth a gwasanaethau’ ar Fewnrwyd y Brifysgol.